Definície a pojmy

Ekológia je systém vzťahov medzi replikami replikátora.

Eugenika je ekologický proces, v ktorom mémy vyvíjajú tlak na zmenu formátu svojich nositeľov - sapientov.  

Eugenický tlak sa prejavuje jednak vo forme tlaku na existenčné podmienky sapientov, napríklad zmenou imunitnej reakcie sapienta plošným očkovaním, jednak tlakom na zmenu genetickej výbavy sapientov. 

Tento druhý spôsob je robený viacerými spôsobmi, napríklad zmenou genetickej výbavy prostredníctvom zdravotníctva, kde prežívajú jedinci, ktorí by bez eugenického tlaku neprežili, ale najnovšie aj snahou o priamu reorganizáciu vrodeného genetického kódu

Mém je replikou replikátora sociálnych interakcií spoločenských organizmov. V projekte Anima et Machina sa zaoberám predovšetkým replikátorom sociálnych interakcií sapientov.

Mém je teda elementárnym kúskom informácie v sociálnych interakciách schopným replikácie. 

Mémosféra je globálny ekologický systém mémov.

Určitý tvar, určité usporiadanie vymedzeného javu. Napríklad v živých systémoch sú replikou gény v DNA, alebo organizmy, či druhy organizmov. V submolekulárnych štruktúrach to môžu byť častice. V kultúre mémy.

Replikátor je vnútorne previazaný systém replík. Replikátor má všetky relevantné väzby potrebné pre rozhodovanie svojho vnútorného stavu. Replikátor svoj vnútorný stav rieši replikovaním replík, z ktorých pozostáva.

Príklady:

  • Bunka je replikátorom molekulárnych replík, ako sú proteíny, RNA a DNA a jednotlivé gény v nich. Bunka taktierž replikuje regulačné dráhy svojich vnútorných stavov.
  • Prostredie organizmu a organizmus spolu tvoria replikátor vzťahov organizmu k prostrediu, teda prvkov modelu prostredia v organizme.
  • Biotop je replikátorom organizmov a ekologických väzieb.
  • Spoločenstvo sapientov je replikátom mémov.

Sapient je príslušník živočíšneho druhu Homo sapiens sapiens. Tento pojem je používaný kvôli odlíšeniu od pojmu človek, ktorý je jednoznačne antropocentrický.