Tri plus jedna otázky

Michelangelo_-_Creation_of_Adam_%28cropped%29
Po mnohých rokoch pokusu o sformovania univerzálnej teórie mysle a kultúry sa postupne celá problematika sformovala do troch otázok. Tieto otázky vyvstali z nahromadenia obrovského množstva vedeckej evidencie za ostatných 400 rokov a všetky sa týkajú človeka, sú to teda antropologické otázky. Po celé obdobie vývoja našej kultúry tieto otázky neboli postavené z jednoduchého dôvodu, a to, že človek sám seba považuje prirodzene za centrum jeho diania. Lenže vedecký výskum nás postupne doviedol k inému obrazu, a toho dôsledkom je, že všetky humanitné, spoločenské, ekonomické, či antropologické vedy, ktoré sa pokúšajú vysvetliť človeka, ak nie sú schopné na tieto otázky dať konzistentnú odpoveď, tak určite nehovoria o človeku v súlade s dnešným stavom poznania špeciálnych vied. Určite sa preto často mýlia.
Tu sú:

1. Čo vyplýva z toho, že je človek domestikovaný organizmus?

Vedecká evidencia k tomuto je už dnes nespochybniteľná. Lenže kto človeka domestikuje? Biológovia hovoria, že domestikácia je symbiotický jav, čiže vyvstáva otázka, s kým žijeme v symbióze a prečo? Ako sa to stalo? Predstava tzv autodomestikácie je ľahko spochybniteľná a môžeme sa jej držať iba ak spochybníme podstatnú časť biológie.

2. Čo vyplýva z toho, že je myseľ deterministická?

Predstava slobodnej vôle bola odjakživa veľmi ťažko obhájiteľná. Darwinistický model evolúcie, dnes všeobecne prijímaný, túto možnosť priamio vylučuje. Vedecká evidencia v oblasti výskumu mozgu najmä od polovice 20. stor. postupne stále viac a viac odhaľuje síce veľmi ťažko popisovateľný, predsa však vo svojich princípoch deterministický proces, ktorý v našich mozgoch prebieha. Ktoré zákonitosti tam panujú? Ako sa vyvinuli a prečo?

3. Čo vyplýva z toho, že kultúra je evidentne darwinistický evolučný systém?

Dnes existuje bezpočet výskumov, ktoré kultúrne javy chápu ako evolvujúce. Všetky dnešné kultúrne elementy sa dajú zaraďovať do evolučných stromov. Kultúra ako celok je nevysvetliteľná bez toho, aby jej bola priznaná vlastná intencionalita, teda vlastnosť živého. Čo v skutočnosti teda v kultúre evolvuje a prečo? Odkiaľ sa to vzalo?

Všetky tri otázky majú zjednotiteľa v tom, že spolu súvisia v existencii druhu Homo sapiens, teda sa spájajú v človeku. Je tu teda logicky jedna zhrňujúca otázka:

4. Čo z toho všetkého vyplýva dokopy?

Teda inak povedané: potrebujeme nejaký nový koncept človeka, dôsledne neantropocentrický. Verím, že mémológia je schopná podať ucelený, vnútorne neprotirečivý, konzistentný model, ktorý odpovie na položené otázky jednotným spôsobom.