Principia Memologiae

Mémológia je univerzálna teória človeka, jeho biologickej, psychickej, mentálnej a kultúrnej podstaty. Mémológia súčasne konzistentne dokáže interpretovať človeka a kultúru s ním spojenú, jej pôvod a jej evolúciu, jednotným spôsobom, ktorý konzistentne naväzuje na Darwinov koncept evolúcie organizmov na Zemi, pretože je jej pokračovaním.

Prečo potrebujeme univerzálnu teóriu človeka a kultúry

Vyše 2500 rokov prebiehajúci vývoj západneho racionalizmu, ktorý vo forme vedy triumfálne ovládol postupne celý svet, nebadane ale neúprosne priniesol vo forme vedeckej evidencie veľké množstvo poznatkov, ktoré zásadne vyvracajú sebaobraz človeka. Ten je možné zhrnúť do jedného slova — antropocentrizmus. Antropocentricky chápanmý človek je o sebe slobodne rozhodujúci tvor, ktorý sa vymanil z diktátu prírody a vlastným rozumom stvoril svoju kultúru a určuje svoj osud. Nazhromaždená vedecká evidencia postupne spochybnila tri základné piliere tejto predstavy:
  1. Človek je výnimočný tvor, ktorý sa vymanil prírode. Prvú významnú ranu tejto predstave zasadil Darwin, ktorý človeka do prírody vrátil tým, že vysvetlil jeho pôvod. Stále sa však dalo veriť, že v priebehu evolúcie sa čosi udialo, človek nadobudol rozum a už prírode nepodlieha, ale diktuje. V skutočnosti tomu tak nie je. Veľmi podstatná zmena nastala od mladšieho neolitu, kedy sa výrazne zmenil fenotyp človeka. Nadobudol rovnaké domestikačné rysy, ako u ním domestikovaných zvierat [1]. Domestikácia je podľa biológov spontánny symbiotický proces medzi dvoma organizmami: domestikátorom a domestikantom. Znaky typické pre domestikantov vznikajú ako dôsledok selekčného tlaku domestikátora. V symbióze na seba vyvíjajú selekčný tlak obaja symbionti, preto je na stole nevyhnutne otázka, kto je náš symbiont? Súčasne si treba uvedomiť, že symbióza je vzťah medzi organizmami, takže sa kľúčová otázka mení na: aké organizmy na nás vyvíjajú selektívny domestikačný tlak?
  2. Človek má slobodnú myseľ, ktorou rozmýšľa a sám o sebe rozhoduje.Sme nesmierne hrdí na svoju schopnosť myslieť, pokiaľ netreba nejako vymedziť, definovať, čo to myslenie vôbec je, ako prebieha, čo je to vedomie, inteligencia, atď. Aby toho nebolo málo, vedecká evidencia krok za krokom spochybňuje slobodnú vôľu [2], výskumom jednovaječných dvojčiat vychovávaných oddelene ukazuje na vrodenú determinovanosť správania [3], alebo vie preukázať evolučnú dedičnosť motivácií nášho správania, ktorú sme zdedili od našich predkov z paleolitu [4]. Pokračujúci neurovedný výskum preukazuje narastajúcu evidenciu potvrdzujúcu deterministický charakter mozgových procesov, založený na reaktívnosti mozgu, nie proaktívnosti, ako by implikoval koncept slobodnej vôle. Naše myslenie teda nie je nezávislé ani od minulosti, ani od prítomnosti. Naša myseľ je determinovaná geneticky, epigeneticky a prostredím, v ktorom sa počas ontogenézy formovala. Chýba nám však funkčné vysvetlenie determinizmu.
  3. Človek si sám vytvára svoje prostredie, ktorému hovoríme kultúra. Hoci to zdanlivo tak vyzerá, v skutočnosti pri hlbšom pohľade na štruktúru a správanie kultúry vidíme značné rozpory s antropocentrickou predstavou. Predovšetkým sa v tejto argumentácii hovorí o abstraktnom človeku ako takom. Ten však nemá ani podobu a ani adresu, kde býva. Takýto kolektívny človek nie je entita, ale proces, v ktorom sa kultúrne entity vyvíjajú. To ostatne vidno ak sa na hocijakú kultúrnu entitu pozrieme historicky. Uvidíme, ako sa postupne vyvíjala, ako mutovali jej podoby a vytvárali variabilitu jej foriem. Napokon možno podobne, ako u živých organizmov, tento vývoj zobraziť v podobe vývojového stromu. Na obrázku 1 vidno ako príklad evolúcie kultúrnej entity vývojový strom počítačov. Je zrejmé, že kultúrne entity sa vyvíjajú podobne ako organické a podstata tohoto procesu je darwinistická. Možno na to nazerať (ako to robia niektoré vedecké disciplíny) ako na neorganický vývojový proces, to však nič nemení na tom, že človek je v tomto procese používaný evolúciou rovnako, ako sú používané organizmy. Kultúra sa samovytvára. Dôležitým aspektom veci je, že kultúra nie sú iba materiálne objekty. Napríklad jazyk sa vyvíja úplne rovnako, ako materiálne objekty, ako ukazuje obrázok 2. Tak isto sa vyvíjajú náboženstvá, inštitúcie, predstavy, slovesnosť, pojmy, skrátka všetko. A to všetko v mozgoch replikovaním z hlavy do hlavy. Kultúra nežije v materiálnych objektoch, ale v mozgoch. Ako sme si ukázali v bode 2, tento proces je deterministický, čo nám opäť pripomína darwinistický koncept evolúcie.
Vývojový strom počítačov do roku 1970 Vývojový strom počítačov do roku 1970
Obr. 1 Vývojový strom počítačov do roku 1970
Obr. 2 Vývojový strom jazykov

Mémologický koncept

Na každé z týchto troch okruhov vedeckých poznatkov existuje veľa od seba nezávislých odpovedí. Ak všsk veríme, že svet je
jeden nedeliteľný jav, tak potrebujeme jeden univerzálny výklad týchto troch okruhov javov, tým skôr, že ich spoločným predmetom je človek.

Základnou tézou mémológie je, že človek je opica (Homo sapiens sapiens, skrátene sapient), ktorá žije v symbióze s kultúrou. Kultúru mémológia vysvetľuje ako ekosystém organizmov druhej formy života na Zemi — mémbiontovej. Výklad každého antropologického, psychologického a kultúrneho javu musí byť popisovaný z kontextu tejto symbiózy, pretože je výsledkom súčasného vzájomného pôsobenia intencionalít dvoch symbiontov: kultúry a sapienta. 

Mémbionty sú také štruktúry synaptických prepojení v mozgu, ktoré majú tri základné vlastnosti živého: metabolizmus, replikáciu a intencionalitu. Samé si udržujú svoju štruktúru a dosahujú svoje záujmy, rovnako ako organický život. Túto štruktúru prenášajú do budúcnosti rozmnožovaním z mozgu do mozgu, čím vytvárajú predpoklady pre variabilitu potomkov a z nej následne vyplývajúci darwinistický prírodný výber.

V ďalších kapitolách postupne priblížim v skratke mémologické princípy, zákony a zákonitosti.


  1. Blžšie o problematike domestikácie človeka píšem v Domestikácia človeka.
  2. Prvý výzkum, ktorý zasadil ranu predstave slobodnej vôle bol experiment (Libet, B., Gleason, C. a., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time of Conscious Intention To Act in Relation To Onset of Cerebral Activity (Readiness-Potential). Brain, 106(3), 623–642. https://doi.org/10.1093/brain/106.3.623). Experiment tkvel v tom, že účastníci mali sledovať rotujúcie hodiny a voľne rozhodnúť o tom, kedy budú stláčať tlačidlo. Počas toho sa zaznamenávali mozgové aktivity pomocou elektroencefalografie (EEG). Výsledky ukázali, že signál z merania mozgových aktivít, nazývaný readiness potential, sa objavil niekoľko stotín milisekúnd pred tým, než účastníci stlačili tlačidlo, a predtým, než si boli účastníci vedomí svojho rozhodnutia. Toto naznačuje, že rozhodnutia sa formujú na neurálnej úrovni predtým, než sa stane jedinec vedomý svojho rozhodnutia, čo vedie k otázke, do akej miery máme skutočnú kontrolu nad našimi rozhodnutiami.
  3. Jeden z takýchto výskumov skúmal možné genetické dispozície pre politické preferencie a zistil výraznú závislosť. Dokonca takú, že jednovaječné dvojičky po narodení adoptované do rozličných rodín, aj keď boli vychovávané v rozličných preferenciách adoptívnych rodičov (liberálne a konzervatívne), v dospievaní sa zorientovali rovnako, na preferencie biologických rodičov. (Alford, J., Funk, C., & Hibbing, J. (2005). Are political orientations genetically transmitted. American Political Science …. http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltexti...)
  4. Dobrý prehľad evolučnej psychológie možno nájsť v knihe Buss, D. M. (n.d.). The Handbook of Evolutionary Psychology (D. M. Buss (ed.)). Jo hn Wiley & Sons, Inc., alebo v knihe Barrett, L., Dunbar, R., & Lycett, J. (2007). Evoluční psychologie člověka. Portal s.r.o. Praha.