Ekologická úloha štátu

Ďalší analogon biologickej zákonitosti v kultúrnom ekosystéme.

U pohlavne sa množiacich organizmov majú novinky (mutácie) tým menšiu šancu na rozšírenie, čím je populácia väčšia ako dôsledok kríženia (crossing-over). To udržuje druhovú stabilitu, ale súčasne znemožňuje vývoj druhu, ktorý potom môže byť ohrozený ako celok. Evolúcia môže vlastne prebehnúť iba rozdelením populácie na malé celky, napríklad prírodnou katastrofou, tzv. bottleneck efect, efekt hrdla fľaše, cez ktorý prejde iba časť populácie.

Autori predloženého článku[1] sa zamerali na vznik inovácií v rôzne prepojených kolektívoch a prišli na podobný záver. Čím je kolektív prepojenejší, tým menej inovácií v ňom vzniká. Z mémologického phľadu je to vlastne samozrejmé, pretože v určitých skupinách sa namnožia iba určité mémy, ktoré vzájomne vytvoria ekotop, čiže symbiotický sebaudržiavací systém. V mozgu asociované nevhodné mémplexy (mutácie) prakticky rýchlo vyhynú, pretože nositeľa tohoto mozgu v danej skupine socializačne znevýhodňujú, Čím je novinka radikálnejšia, tým menšiu šancu na šírenie má, čoho dôkazom je samozrejme aj tento text.

Je to zaujímavé aj z ďalšieho hľadiska. Väčšia komplexita je možná iba obmedzovaním vnútornej diverzity. Napríklad druh, ako komplexnejší systém od jedinca musí nevyhnutne obmedziť génovú diverzitu. Pohlavne sa množiace druhy si udržujú druhovú stálosť vylučovaním mutácií. Mutácie môžu byť iba odtiaľ-potiaľ, pretože buď sa v krížením v populáciách stratia, alebo sa jedinci s prílišnou mutáciou nerozmnožia. Prirodzený výber umožňuje nárast komplexity obmedzovaním diverzity.

Máme tu však aj analogon z kultúry. Čím je komplexnejšia kultúra, tým menšiu diverzitu umožňuje. Prejavuje sa to napríklad v podobe mémplexov štátu, ktoré zabezpečujú vnútorné obmedzenie diverity. Zrejme to je aj hlavná ekologická úloha mémplexov štátu v civilizačnom ekosystéme, teda stabilizovanie komplexnejších kultúrnych štruktúr, aké môžu vzniknúť napríklad kmeňových zväzoch. Je neoddiskutovateľnou skutočnosťou, že v kmeňových zväzoch nikdy nevznikli komplexnejšie civilizácie a tak isto, že zánik civilizácie bol vždy spojený so zánikom štátu.

lh3.googleusercontent


Literatúra a odkazy:

  1. Derex, M., & Boyd, R. (2016). Partial connectivity increases cultural accumulation within groups. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201518798. doi:10.1073/pnas.1518798113