Odpovedať na komentár

Populačné stratégie mémplexov mód a ideológií

Čo má spoločné móda a ideológie? Reprodukčná stratégia premnožením, podobná ako u niektorých druhov organizmov, ktoré boli zavlečené do iného prostredia, kde nemajú regulátor v podobe predátora. Tak boli napríklad do Austrálie zavlečené ropuchy, králiky a iné druhy. Rozmnožujú sa geometrickým radom dovtedy, kým nevyčerpajú zdroje a nevymrú hladom. Časť prežije a začne nový cyklus. Z populačnej ekológie je to známe ako variant r-stratégie.

Mémplexy ideológií a mód v obliekaní či v popkultúre majú rovnakú populačnú stratégiu. Módny mémplex sa šíri populáciou, kým uspokojuje potrebu sapienta vyniknúť v pohlavnom výbere aôebo v boji o umiestnenie v hierarchii tlupy. Keď sa rozšíri vo väčšej časti populácie, vyčerpá zdroje, pretože už nemôže uspokojovať vrodenú potrebu vyniknúť v pohlavnom výbere, či v boji o umiestnenie v hierarchii tlupy. Vtedy sa silne redukuje početný stav populácie takéhoto mémplexu, ktorý ustúpi inému módnemu mémplexu. Cyklus tak nekončí vďaka schopnosti mémov ukladať sa na „zimný spánok“ do kníh a iných nosičov (sporifikácia mémov). Po čase sa môžu v novej, spravidla mladšej populácii sapientov znova rozšíriť ako novinka.

Rovnaké správanie možno pozorovať u ideológií. Kolektivistické ideologické mémplexy ako nacizmus, či komunizmus prejavili vysokú replikačnú schopnosť najmä v prvej polovici 20. storočia. Viedli k nebývalej exploatácii zdrojov, teda hláv sapientov a dokázali ich domestikovať do nebývalej miery plýtvania energetickými životnými zdrojmi. Keď toto exploatovanie dosiahlo možné maximum, boli vytlačené v globálnom mémickom ekosystéme inými ideológiami. V súčasnosti možno pozorovať prvé známky novej vzostupnej fázy cyklu týchto ideologických mémplexov.

Za zmienku v oboch prípadoch stojí pozorovanie ekologickej dynamiky samotných mémov v súťaži jednotlivých mód, či ideológií. Aj v módach a aj v ideológiách prechádzajú niektoré mémy v zostupnej populačnej fáze do konkurenčných mémplexov, ktoré sú vo vzostupnej fáze, čo pravdepodobne udržuje stabilitu cyklu. V móde to môžu byť niektoré prvky obliekania, či gitarové grify, alebo hviezdy filmov a podobne. V ideológiách to sú niektoré „myšlienky“, napríklad nacistická idea kamarátšaftu mutovala do socialistickej povojnovej myšlienky solidarity, či jednotnej Európy.

Uvedené zákonitosti naznačujú určité obecnejšie ekologické zákonitosti mémickyých ekosystémov, napríklad zákon stability ekologickej stratégie. Ale to by malo byť predmetom hlbšieho štúdia.

Odpovedať

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.