Teória mémov — darwinistická koncepcia duše a kultúry

Úvod

Po tom, ako darwinistická koncepcia biologického vývoja zrejme definitívne zosadila človeka z trónu biologickej výnimočnosti bolo zrejmé, že prichádza rad aj na to, čomu hovoríme vedomie, myseľ, duša. Dôvod je pochopiteľne opäť darwinistický, pretože pokiaľ uznávame, že sme súčasťou a výsledkom biologického vývoja, z ktorého sa nemôžeme vylúčiť, je prinajmenšom logické, že duša musí byť tiež súčasťou a výsledkom tohoto vývoja.

Cieľom tohoto cyklu je priblížiť výsledky vedeckého a filozofického skúmania v ešte čerstvo búrlivej oblasti poznania, ktorej sa hovorí teória mémov, alebo mémetika, oblasti, ktorá má potenciál vysvetliť darwinisticky konzistentne duševné, kultúrne a civilizačné javy populácie druhu Homo sapiens sapiens (ďalej sapientov) na tejto planéte.

Teória mémov vznikla v lone neodarwinizmu v priebehu 80. rokov 20. storočia ako pokus predstaviť inú evolúciu, ako je biologická, ale na rovnakých princípoch. Rýchlo sa jej chopili hlavne viacerí biológovia, čo poznačilo jej charakter ako teórie a jej predčasnú klinickú smrť. Príčiny vidím dve:

Napriek tomu predstava, že je myseľ a kultúra hominidov na tejto planéte tvorená samostatnými jednotkami, mémami, ktoré sa rozmnožujú a podliehajú prírodnému výberu podobne ako organizmy je natoľko príťažlivá, že pretrváva v podhubí súčasnej kultúry (teda v globálnom ekosystéme mémov) hlavne v rôznych internetových zdrojoch. Opustila síce akademickú sféru, ale prežíva ako endemický druh v okrajových nikách mémosféry globálnej civilizácie.

V tejto situácii je oprávnená otázka, či má teória mémov vôbec nejaké opodstatnenie, či dokáže obohatiť náš model sveta. Máme tu predsa celú plejádu vied, ktoré sa problematikou správania sapientov, či ich kultúry zaoberajú, od antropológie cez spektrum psychológií a kognitívnych vied až po sémiotiku a iné teórie kultúry. Väčšina týchto vied nie je podľa môjho názoru evolucionistická, a ak aj vo svojom popise sapienta, či jeho kultúry predpokladá evolúciu, vo vlastnej metóde ju skoro vôbec nepotrebuje. Áno, dnes už skoro žiadna spoločenská, či psychologická, či kognitívna veda nepredpokladá iný pôvod človeka ako darwinisticky evolučný, ale vo vzácnej zhode s kresťanskými teológmi implicitne vidí potom nejaký neevolučný zvrat, ktorý vedie v jedinečnú myseľ nie sapienta, ale Človeka, v jeho kulktúru, ktorá je produktom jeho slobodnej mysle, jeho tvorivosti. Kým teológia pre tento jav má vysvetlenie v podobe vdýchnutia duše do tela opice Stvoriteľom, súčasná veda má jedinú odpoveď — „nejako“.

Po prečítaní Teórie memů od Susane Blackmore som ostal v rozpakoch. V prvom rade mi táto teória pripadala príliš povrchná a vnútorne nekonzistentná. Sotva je možné v jednej časti knihy popisovať myseľ sapienta ako produkt mémov a prírodného výberu, a na inom mieste knihy predpokladať akúsi možnosť oslobodenia človeka od prírodného diktátu vďaka poznaniu zákonitostí mémov (teda tiež produktu evolúcie mémov). To je zjavná antropocentrická hlúposť, predpokladajúca niečo zjavne neevolučné, a to slobodnú vôľu.

Na druhej strane však predstava mému ako elementu kultúrnej evolúcie je prakticky nevyvrátiteľná. Čo sa deje, keď teraz číta čitateľ tento text s jeho obsahom? Klasická veda, či filozofia by odpovedala, že čitateľ si osvojuje obsah taxtu, že sa ho učí. Lenže to nie odpoveď na otázku. Odpoveďou z pohľadu teórie mémov je, že obsah textu sa replikuje do hlavy čitateľa. Rozmnožuje sa. Takýto pohľad na vec je ťažko vyvrátiteľný. Je to proste iný uhol pohľadu, iná východisková paradigma.

Ak sa na vec pozeráme takto, môžeme skúmať čo sa deje pri replikácii mémov, a to je presne tá istá situácia, v akej je biológia, ktorá skúma čo sa deje pri rozmnožovaní organizmov. Ak sa obsah tohoto textu replikuje do prostredia hlavy čitateľa, tak sa tam replikuje s chybami. Ak čitateľ prerozpráva obsah textu kamarátovi, tak potom pôvodný text má ďalšieho potomka, ktorý sa s chybami zreplikuje do ďalšej hlavy. Ak niekto obsah textu prednesie v prednáškovej sále plénu poslucháčov, vznikne toľko verzií potomkov, koľko je tam poslucháčov. Niečo z pôvodného textu prežije, niečo nie. To čo prežilo sa možno replikuje ďalej. Niekde to narazí na hlavy obsadené mémami iných teórií, a tam texte prehrá svoj boj o prežitie. V iných hlavách sa možno usadí, a bude mať ďalších potomkov. Máme tu teda typický darwinovský výklad.

○○○

Táto internetová kniha je mojím pokusom o vyriešenie už spomínaných rozpakov. Pokúsim sa v nej postupne skonštruovať pokiaľ možno vnútorne bezrospornú, darwinistickú teóriu duše a kultúry sapientov, postavenú na evolučných vedách a najmä na mojom chápaní mému. Kniha sa bude rodiť postupne a pravdepodobne nebude nikdy ukončená. To je súčasne výhoda a nevýhoda internetovej publikácie, keď vydanie nemusí byť jednorázovým aktom. Výhodou je, že postupne možno dopĺňať kapitoly a meniť už napísaný text. Nevýhodou je, že je sotva možné primäť čitateľa aby sa vracal k už prečítanému textu. Nevýhodu som sa rozhodol mierniť tak, že zmeny oznamujem na sociálnych sieťach, ktorých linky nájde prípadný záujemca tu.

V úvode považujem ešte za nevyhnutné povedať niekoľko terminologických a vecných poznámok:


Časť 1. Mém ako obrat v myslení

Pokúsme sa zmeniť pohľad na to čo sa deje, keď čítate tieto slová. Zmena pohľadu tkvie v tom, že zabudneme na význam čítaného a sústredíme sa na samotný proces z pohľadu informácie v texte obsiahnutej. Čo sa deje z tou informáciou, odkiaľ prichádza a kam sa dostane?

Najprv mala podobu štruktúry neurónových spojení v mojom mozgu. Potom získala symbolickú štruktúru textu. Iný mozog práve číta tento text a pôvodnú informáciu si ukladá do vlastných neurónových štruktúr. Čo sa teda stalo s pôvodnou informáciou? Tá nezanikla (pokiaľ jej autor ešte žije) ale sa rozmnožila, zreplikovala.

Pokračujme však ďalej. Predpokladajme, že čitateľ tejto informácie uzná prečítané za natoľko zaujímavé, že ju prerozpráva pri pive krúžku poslucháčov. Čo sa stalo s informáciou v jeho mozgu? Správne, zreplikovala sa do mozgov poslucháčov pri stole, ktorých je povedzme päť. Pôvodná informácia má takto už šesť potomkov v šiestich štruktúrach mozgov. Zdá sa to čitateľovi triviálne? Súhlasím je to tak triviálne, že je čudesný fakt, ak takýmto spôsobom o komunikácii sapientov niekto rozmýšľa až od poslednej tretiny dvadsiateho storočia.

Skutočný problém totiž nastane vtedy, ak si replikovanú informáciu pozrieme bližšie. Zistíme, že jej jednotliví potomkovia sa od seba v drobných odchýlkach líšia. Nie sú úplne totožní. Zreplikovali sa s chybami. Proste každý mozog má inú stavbu a napríklad si pod slovom pero automaticky uvedomuje niečo iné. Niektorý pero vtáka, niektorý pero na písanie. Ak sa pôvodná informácia jednoznačne týkala pera na písanie, aj tak sa nemusela zreplikovať presne, pretože mozog, ktorý obsahoval pôvodnú informáciu mal na mysli určitý typ pera a mozog, do ktorého sa informácia súvisiaca s perom zreplikovala mal štruktúru spojenú s nejakým iným typom. Podstatné tu je, že potomkovia pôvodnej informácie môžu, ale rozhodne nemusia byť rovnakí ako ich predok. Rozmnožili sa s chybami.

Rôzni potomkovia takto pri šírení vnútri populácie sapientov majú rôznu šancu na ďalšiu replikáciu. Niektorý mozog dokáže potomka A zreplikovať ľahšie ako potomka B. Je to dané jeho vrodenými schopnosťami a tiež jeho stavbou, ktorú získal počas svojho vývoja. Film Matrix je natoľko triviálny, že si ho dokáže pozrieť a pochopiť (zreplikovať) skoro každý mozog. Film INLAND EMPIRE od Davida Lyncha dokáže zreplikovať iba zlomok percenta divákov, pretože vyžaduje už veľmi komplexnú štruktúru mozgu recipienta. Vidíme, že potomkovia o svoju replikáciu do mozgov sútažia. Mozgov je obmedzený počet, potomkov v princípe nekonečný. Nie každý má rovnakú pravdepodobnosť replikačného úspechu.

Tak a teraz sa spolu zamyslime nad slovami: predok, potomok, replikácia či rozmnoženie, replikácia s chybami, súťaž o zdroje. Pripomína vám to niečo? Bingo!!! Je to Darwinov model evolúcie v živej prírode. Tu sa však nezaoberáme biosférou, ale svetom kultúry sapientov. Všetkým, čo tvorí naše myslenie, vedomie, poznanie, inštitúcie, umenie, kultúru v úzkom slova zmysle, skrátka všetkým sapiento-nebiologickým. Ide teda o darwinistický model kultúry.

Aby to bolo možné, museli sme spraviť myšlienkový obrat z počiatku tohoto textu. Prestali sme na sapientiu komunikáciu nazera ako na vedomý tvorivý proces jedicov nadaných slobodnou vôľou a unikátnou mysľou, teda nie zo subjektívneho pohľadu jedinca.

Pozreli sme sa na proces z pohľadu samotnej replikovanej informácie, kde sa táto stala subjektom diania a jedinci objektami replikačného záujmu týchto subjektov.

Je to podobne, ako keď sa na biosféru nepozeráme z pohľadu jednotlivých organizmov, ale z pohľadu evolučných procesov, ktoré určujú, ktorá ich vlastnosť je pre prežitie a rozmnoženie výhodná a ktorá nie. Subjektom prežitia je výhodnosť či nevýhodnosť vlastnosťti a objektom sú nositelia vlastnosti — zvieratká.

No a práve tento obrat je príčinou toho, že sapient, ktorý sa odjakživa antropocentristicky rád vymedzuje voči prírode nerád stráca svoje postavenie subjektu — hýbateľa dejín.

Časť 2. Pôvod duše a kultúry

 

Darwinistická myseľ

Jednou z kľúčových koncepcií mémológie je založená na darwinisticko-ekologickej predstave mysle, alebo ak chceme duše. Podľa nej je myseľ ekosystém mémov, ktoé majú medzi sebou zložitý systém symbiotických a konkurenčných vzťahov.

Z darwinistického náhľadu taktiež vyplýva, že všetky mémy, tak ako znaky organizmov, či iné darwinistické entity, majú svoju evolučnú minulosť, nezjavujú sa v mysli zčista-jasna zázrakom. Podstatnú časť našej mysle tvoria kultúrne mémy, a tie sú prevažne lokalizované v mozgu. Zdôrazňujem PREVAŽNE, pretože miera podieľania sa iných častí tela na tvorbe „pocitu“, základu to každého mémplexu, je dosť nepreskúmaná a môže byť často podstatná.

Mozog je darwinistické prostredie, pretože v ňom prebieha kompetícia mémov, tvoria sa mutácie, teda variácie mémov, prebieha prírodný výber, ktorý má dve formy:

 • podobu zabúdania a
 • neschopnosti mému prejsť z tzv. krátkodobej do dlhodobej pamäte.

Z charakteru neuronálnej siete mozgu vyplýva, že mém je štruktúralne uložený v synapsách medzi neurónmi a zdá sa ešte, že aj v určitých vnútrobunečných mechanizmoch neurónov, napríklad v miere intenzity produkcie mRNA molekúl, ktoré sa podieľajú na tvorbe synaptických prenosov. Z takéhoto hľadiska je pre mém dôležité, v koľkých synaptických, či vnútrobunečných reláciách sa vyskytuje. Darwinisticky povedané: koľko má potomkov.

Prakticky žiadna informácia v mozgu nie je uložená osamote, ako v pamäti počítača. Neurón je miesto, kde sa stretáva mnoho informácii z mnohých miest mozgu. Mém preto neexistuje osamotene, je z asociatívnej podstaty mozgu vždy v symbióze s inými mémami mozgu. Pravda, pokiaľ sa mu podarí túto symbiózu vytvoriť. To má niekoľko koncepčných dôsledkov.

Prvý dôsledok je chronologicko-topologický. Štruktúra ekosystému mémov v mozgu vzniká ako hierarchický systém v procese ontogenézy mozgu postupne. Mozog sa rodí s už daným vrodeným ekosystémom mémov, ku ktorým mémy prichádzajúce prostredníctvom zmyslov a iných vstupov musia vytvárať mémplexy. Týmto sa mení ekosystémové usporiadanie mozgu a vznikajú nové pravidlá pre následne prichádzajúce mémy. Tento postup sa neustále cyklicky opakuje počas celej ontogenézy mozgu. Ide o typický darwinistický proces, pri ktorom sa nevyvíjajú len darwinistické entity, ale súčasne aj pravidlá prírodného výberu nad nimi v ďalšom kole.

Z pohľadu mémov je dôležité, aký dlhý čas prebieha ontogenéza mozgu. Ontogenéza mozgu šimpanza trvá zhruba dva roky. Za ten čas by mal byť schopný šimpanz mentálne ovládnuť svoje prostredie. Následne sa mozog morfologicky a vývojovo ukončí, stáva sa dospelým ako ostatné časti organizmu. U sapienta však tento proces nenastane [1]. Náš mozog teda ostáva morfologicky a vývojovo meukončený, mláďací do smrti, čo je zjavne jednou z hlavných príčin jeho fenotypovej plasticity. Môže sa prakticky učiť, replikovať kultúrne mémy, skoro do smrti.

Ako možno potom vysvetliť zjavnú skutočnosť, že čím je jedinec starší, tým je menej schopný meniť názory, učiť sa nové sociálne schopnosti a reagovať na meniace sa podmienky v spoločnosti? Napríklad staršie generácie majú neprekonateľné problémy ovládať produkty technologického vývoja, začlenňovať sa do meniacej spoločenskej komunikácie, ovládať nové pracovné návyky, atď. Časť odpovede sa iste nachádza v zhoršujúcej sa fyziológii neurónov. To je iste pravda, čo sa týka veku nad 60 rokov. Pravdou však je, že spomínaná znížená schopnosť replikácie nových generácií kultúrnych mémov sa začína prejavovať už oveľa skôr. Jedinec po tridsiatke začína byť názorove konzervatívny, menej ochotný k zásadným zmenám v modeli prostredia, ktorý je reprezentovaný ekosystémom mémov v jeho mozgu.

Myslím, že odpoveď na túto skutočnosť treba hľadať v hierarchickej topológii ekosystému mémov, ktorú si môžeme názorne reprezentovať topológiou stromu.. Mémy, ktoré prídu ako prvé, vytvárajú hlavné vetvy, na tých sa budujú závislé vetvy a na tých ešte závislejšie atď. V podstate je to hierarchia mémov do rôznych mémplexov a ekosystémové vzťahy medzi rôznymi mémplexami. Takto vybudované štruktúra postupne stále menej umožňuje vytváranie zásadných zmien. Nové kultúrne mémplexy nenachádzajú vhodných symbiontov.

Druhý dôsledok je ekologický, teda nemožnosť vytvárania izolovaných ostrovov mémov v mozgu. Každý nový podnet z prostredia, každý mémplex, ktorý sa pokúšať do mozgu vreplikovať, musí mať už svoju podstatnú v mozgu vytvorenú a iba pre niektoré mémy musí mozog vytvárať nové štruktúry. To je obrovská výhoda mozgu, pretože napríklad nemusí na každý mémplex vytvárať nové štruktúry, čím sa enormne šetria zdroje. Napríklad každá tvár je identfikovateľná určitými čiarami, preto tvar týchto čiar je jeden mém (mémplex?), ku ktorému sa postupne pridávajú iba detaily pre konkrétne osoby [2].

Tretí dôsledok tkvie v ekosystémovom chápaní mozgu. Mozog nemôžeme deliť na časti, z ktorých každá koná autonómne. Podobne ako v biosystémoch nie je možné popísať správanie organizmu ako vyčlenené z prostredia, a teda z ekosystémových vzťahov, tak aj žiaden mém, či mémplex v mozgu nie popísateľný bez jeho ekosystémových vzťahov. Súčasťou každej analýzy správania jedinca je preto nutnosť odhaľovať tieto ekosystémové zákonitosti. Je bezpočet štúdií, ktoré toto dokazujú. Napríklad pohlavne deteminované riešenie morálnych dilem, ktoré je závisle na vrodených mémplexoch pre empatiu a vyhodnocovanie rizík [3]. Je tak isto systémovo nesprávne deliť myseľ na funkčné celky, napríklad na vedomie a nevedomie.


Zdroje a literatúra:

 1. Bufill, E., Agustí, J., & Blesa, R. (2011). Human neoteny revisited: The case of synaptic plasticity. American Journal of Human Biology : The Official Journal of the Human Biology Council. doi: 10.1002/ajhb.21225
 2. Quiroga, R. Q., Fried, I., & Koch, C. (2013). Brain Cells for Grandmother. Scientific American, 308, 30 – 35. doi:10.1038/scientificamerican0213-30
 3. Friesdorf, R., Conway, P., & Gawronski, B. (2015). Gender Differences in Responses to Moral Dilemmas: A Process Dissociation Analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(5), 696–713. doi:10.1177/0146167215575731

Význam mozgu

Evolučný pohľad na svet je v princípe historizujúci, preto na akúkoľvek stávajúcu skutočnosť nazerá ako na bod v reťazci príčin a následkov. V darwinistickom zmysle duša nemôže vzniknúť náhle, bez nejakej predchádzajúcej formy, ale ako transformácia niečoho predchádzajúceho, transformácia, ktorá umožňuje organizmu prispôsobiť sa zmenám prostredia. Zrejme nebude pre nikoho prekvapením, že to, čo pomenúvame dušou, budeme väčšinou lokalizovať do orgánu, ktorému hovoríme mozog.

Ako každý orgán v tele, aj mozog plní určitú funkciu, na ktorú ho evolučný vývoj formoval desiatky miliónov generácií predkov. Aby sme túto funkciu správne popísali, musíme si uvedomiť, že každý organizmus aby dokázal prežiť vo svojom prostredí, musí byť naň funkčne prispôsobený, čo inými slovami znamená, že musí v sebe obsahovať nejaký funkčný model toho prostredia.

Čo si môžeme predstaviť pod funkčným modelom prostredia? Sú to nástroje, ktoré organizmus má, na riešenie situácií, do ktorých sa v prostredí dostáva. Ak musí napríklad vyhľadávať potravu, musí mať na to zmysly, pohybový aparát, rozoznávacie nástroje a všeličo iné. Tieto nástroje sú funkciami, ktoré organizmus obsahuje, funkciami, ktoré plnia úlohy dané prostredím. Sú to teda funkcie odrážajúce vzťah organizmu k prostrediu, a tvoria jeho funkčný model.

Dlhé obdobie vývoja života na Zemi bol tento model realizovaný pevným zápisom v genóme organizmov. Ak genóm jednotlivca sformoval správanie organizmu v prostredí menej presne, tak tento jedinec mal menej potomkov, alebo dokonca zahynul bez akýchkoľvek potomkov. Ak mal vrodený výhodnejší variant modelu prostredia, tak sa tento model v populácii rozšíril. Tomuto modelovaniu prostredia môžeme hovoriť genetické.

Pre náš výklad je dôležité si uvedomiť, že genetické modelovanie prostredia má tú nevýhodu, že prispôsobovanie sa organizmov zmenám v prostredí je generačné, čiže ak v prostredí nastanú zmeny, až nasledujúce generácie sú schopné ich vo svojej genetickej variabilite odraziť. Platí jednoduchá logika: ak je jedinec vopred (vrodene) prispôsobený zmene v prostredí, tak prežije.

Preto je hlavnou stratégiou takýchto druhov organizmov (napríklad baktérií) veľkosť populácie. Čím rýchlejšie a vo väčšom počte sa druh organizmov rozmnožuje, tým má väčšiu vnútornú variabilitu modelu prostredia, a teda má väčšiu šancu na druhové prežitie. Rýchlosť replikácie je však spojená s veľkými energetickými výdajmi, preto je genetické modelovanie prostredia výhodné pre jednoduché organizmy.

Napríklad ak podrobíme populáciu baktérií pôsobeniu antibiotika, ktoré rozkladá bunkovú membránu baktérie, tak väčšina populácie, ktorá má štandardne tvorenú bunkovú membránu, zahynie. Antibiotikum je zmena v prostredí, na ktorú baktéria nebola vrodene prispôsobená. Inými slovami: nemá vrodený model prostredia, v ktorom existujú antibiotiká. Lenže platí variabilta v populácii a niektoré baktérie majú trocha inak tvorenú membránu. Táto (pôvodne možno nevýhodná) variácia je iný vrodený model prostredia, ktorý zrazu nadobudne význam, a baktérie s týmto modelom založia novú populáciu.

Ak sa má organizmus vo svojom prostredí cielene pohybovať za zdrojmi (napríklad za potravou), tak potrebuje oveľa zložitejší vnútorný model prostredia, ako organizmus, ktorý na zdroje čaká. Zrejme preto sa postupne vyvinula najprv nervová a potom centrálna nervová sústava, ktorá umožňuje reagovať na meniace sa prostredie počas života jedinca lepšie, ako čisto statický vrodený systém. Dôsledkom vývoja centrálneho nervového systému je aj jeho súčasť — mozog. Mozog umožňuje vytvárať model prostredia na základe skúsenosti žijúceho jedinca. Jedinec tak pozná mapu svojho prostredia, rozloženie zdrojov potravy, partnerov na párenie, predátorov v okolí a mnohé iné prvky prostredia, ktoré sú individuálne, a preto nie je možné organizmus na ne vopred pripraviť genetickým modelovaním. Toto modelovanie budeme nazývať skúsenostné.

Je dôležité si uvedomiť, že z darwinistického hľadiska nejde o nič prevratne nové, pretože ide stále o ten istý princíp: malými adaptívnymi zmenami z generácie na generáciu sa postupne vytvoril prechod od druhového modelovania prostredia ku skúsenostnému.

Hlavná výhoda modelu, ktorý sa získava skúsenosťou je možnosť tzv. prediktívneho rozhodovania. To neznačí nič iné, ako to, že orgán skúsenostného modelovania prostredia — mozog — môže pri svojom rozhodovaní testovať možné rozhodnotia najprv na modeli prostredia, a až potom sa rozhodnúť. Lakonicky to vyjadril filozof Karl Popper (parafrázujem): Je oveľa výhodnejšie ak zahynie hypotéza o svete ako jej nositeľ. Napríklad je rozdiel ak rovno prejdem v teréne cez nejaké nebezpečné miesto, kde na mňa čaká predátor, alebo si pred pohybom predstavím možnosť priameho prechodu (hypotéza, že terén je voľný), alebo cez to miesto v teréne radšej nepôjdem (hypotéza, že tam predátor môže byť) a radšej pôjdem bezpečnejšou, hoci dlhšou trasou.

Mozog teda nielenže môže ukladať skúsenosť jedinca o prostredí do modelu tohoto prostredia, ale tiež vytvárať alternatívy tohoto modelu v prediktívnych variantách.

Mozog ako umwelt

Každý organizmus nie je entitou samou osebe, ale je súčasťou celku — prinajmenšom ekosystému. Jeho súvislosť s celkom musí byť nejako odrazená v štruktúre jeho vnútra. Musí sa teda skladať z častí, ktoré spoluvytvárajú jeho integritu a organizáciu a z častí, ktoré určujú jeho vzťah k prostrediu, jeho znalosť prostredia. Túto predstavu formuloval na začiatku 20.stor Jakob von Uexküll [1] v koncepcii organizmu ako jednoty innenweltu (vnútra, vnútorného sveta) a umweltu (začlenenia, vnorenia do okolia) každého organizmu.

Zdroj: http://jpkc.scu.edu.cn/ywwy/zbsw%28E%29/edetail5.htmUmweltom bunky sú všetky jej znalosti o svete. Ak sa živí glukózou, tak do jej umweltu patrí zodpovedajúci receptor na bunkovej membráne, ktorý rozozná glukózu, naviaže sa na ňu a dopraví ju do vnútorného prostredia bunky. Ak na receptor dopadne iná molekula, povedzme kyseliny métanovej, tak ju bunka nepozná, nepatrí do jej umweltu. Do jej umweltu pochopiteľne nepatrí ani to, že jej reakcie skúmame v Petriho miske pod mikroskopom.

Ak sa na vec pozrieme morfologicky, tak vidíme, že receptor glukózy má časť, ktorá viac-menej presne zapadá na molekulu glukózy (viď fialovo označené časti na obrázku). Tvar molekuly glukózy je obsiahnutý v tvare jej receptora, je teda skopírovaný do umweltu bunky. Môžeme naň nazerať ako na replikátor, ktorý sa úspešne replikuje z prostredia do bunky tlakom prírodného výberu. Iný tvar molekuly má menšiu šancu sa do bunky zreplikovať, bunka, ktorá replikuje iné tvary tam, kde má byť tvar glukózy zahynie.

Na tomto jednoduchom príklade vidíme, že umwelt organizmu je tvorený úspešnými replikátormi prostredia. Pokojne ich nazvime mémy. Mémy samozrejme vyťažujú zdroje organizmu. Svet je plný tvarov, mémov, nie každý má rovnakú šancu uspieť v replikácii do umweltu organizmu. Bunka o Petriho miske nevie, pretože to nijako k svojmu životu nepotrebuje, prírodný výber ju nepripravil na takú situáciu, a preto molekulárna štruktúra sklenenej nádoby nemá šancu sa do umweltu bunky zreplikovať.

Mnohobunkové organizmy si vyvinuli schopnosť špecializácie buniek na rôzne zložky umweltu, bunky sa podľa špecializácie združujú do orgánov. Každý orgán sa nešpecializuje iba na určité zložky innerweltu, napríklad pečeň na metabolickú premenu látok, ale aj na časť umweltu, v prípade pečene na znalosť toho, aké molekuly prostredia sú vhodné pre metabolizmus jej a celého organizmu.

Pre organizmy, ktoré musia aktívne vyhľadávať potravu a partnerov na rozmnoženie sa umwelt musí obohatiť o priestorové, časové, sociálne a mnohé ďalšie mémy prostredia. Zrejme z tých istých dôvodov, z akých sa vytvorila orgánová koncentrácia bunkovej špecializácie pre iné zložky umweltu, sa pre spomínané aktívne znalosti prostredia vytvoril mozog.

Mozog je orgán na uloženie umweltu mnohobunkových organizmov.

Mozog, ako sa zväčša asi všetci zhodnú, je tvorený sieťou neurónov. Obsah informácie o prostredí je tvorený štruktúrou prepojení medzi neurónmi. Táto štruktúra je u jednoduchších organizmov, ako napríklad u hmyzu,  definitívna, teda vytvorená počas ontogénezy jedinca vzájomným pôsobením dedičnej štruktúry DNA a epigenetických vplvov od vajíčka po dopselého jedinca.

Výhodou definitívnej štruktúry mozgu je jeho nízka spotreba zdrojov a pomerne jednoduchá ontogenéza. Nevýhodou je malá pružnosť. Prostredie sa môže meniť a nie každá konfigurácia mémov definitívneho mozgu je rovnako vhodná na prežitie v konkrétnom prostredí. Jedinci s vhodnejšou konfiguráciou mémov prežijú a majú viac potomkov ako tí, ktorých mémy až také vhodné nie sú.

Zrejme preto sa u stavovcov vyvinul pružný mozog ako nástavba nad starším mozgom pevným. 1. Uexküll, Jakob. von. (1909). Umwelt und innenwelt der tiere (p. 276). Verlag von Julius Springer, Berlin. Retrieved from http://archive.org/details/umweltundinnenwe00uexk

Sebecké replikátory

Pripomeňme si základné aspekty Darwinovej evolučnej teórie:
 • Potomkovia dedia podobu svojich predkov  —   druhová stabilita .
 • Potomkovia síce dedia podobu svojich predkov, predsa len sa však v detailoch líšia  —   individuálna variabilita, diverzita .
 • Vždy existuje viac potrieb využitia zdrojov, ako možností uspokojiť tieto potreby, alebo inak: vždy sa rodí viac potomkov ako môže prežiť  —   konkurencia .
 • Odlišnosť potomkov spôsobuje rozdielnu schopnosť prežiť v súťaži o obmedzené zdroje — selekcia , alebo prírodný výber .

Z pohľadu darwinizmu sú všetky znaky organizmu, či už ide o fyzické znaky alebo prvky správania, adaptáciami na selekčný tlak prostredia. Od počiatku bola táto teória problematická v otázke, ktoré časti prírody sú vlastne vystavené tlaku prírodného výberu: druhy, či jednotlivci? Až genetika priniesla do veci zreteľnejšie riešenie, ktoré vyústilo v tzv. génocentrický model evolúcie, ktorý je v súčasnosti prevažne uznávaný. Považujem za nevyhnutné na tomto mieste uviesť, že ja patrím k tej menšine, ktorá nepovažuje génocentrický model evolúcie za dostatočný, ale pre účely tohoto cyklu budem pre jednoduchosť vychádzať z neho.
Génocentrický model evolúcie predpokladá, že jednotkou prírodného výberu je gén, ktorý je dnes chápaný ako kúsok informácie zaznamenanej na molekule DNA, alebo RNA. Gén je vlastne predpis, pomocou ktorého sa v bunke vyrába konkrétna bielkovina (proteín). No a z proteínov je vlastne poskladaný celý živý svet tak ako z kociek Lega.
V génocentrickom modeli nesúťažia o prežitie organizmy ale gény, čo je popísané nasledovnou schémou:

 • Gén je informácia , zapísaná vo forme molekuly.
 • Gén je molekula, ktorá má schopnosť sebaopakovania  —   replikácia. .
 • Replikácia prebieha s rozličnou presnosťou  —   variabilita .
 • Potomkovia pôvodného génu súťažia o zdroje. Zdrojmi sú predovšetkým organické molekuly, z ktorých sa poskladajú ďalší potomkovia génov  —   konkurencia .
 • Tie gény, ktoré sú schopné získavať zdroje rýchlejšie, či sa naraz kopírovať vo viacerých kópiáchť, majú viac potomkov a postupne v populácii prevážia  —   selekcia, prírodný výber .

Tejto myšlienkovej schéme sa populárne hovorí sebecký gén . Teoreticky ju spracoval George C. Williams a spopularizoval ju Richard Dawkins, ktorý jej dal aj ten názov.
Z koncepcie sebeckého génu vyplýva, že organizmy sú nástroje ( vehicles ) génov, na presadenie ich sebeckosti. Gény si v priebehu vývoja vytvorili telá, mozgy, svaly na presadenie svojej sebeckosti.
Rovnako však z tejto teórie vyplýva aj informačná podstata génu. Gén je predovšetkým informácia, ktorá sebe vlastným spôsobom organizuje molekuly do určitého usporiadania. Aby sme zvýraznili túto skotočnosť, tak informačnú podstatu génu nazveme replikátor . Replikátor je usporiadanie niečoho (v prípade génu usporiadanie molekúl), ktoré má schopnosť opakovať sa, rozmnožiť —  zreplikovať.
Aby túto skutočnosť R. Dawkins dostatočne zdôraznil, hľadal v prírode iný príklad na replikátor. Všimol si, že určité kultúrne javy, napríklad móda, alebo vtipy sa opakujú, replikujú od sapienta k sapientovi. Sú to svojou povahou informácie  —  replikátory. Nazval ich mémy , z gréckeho miméma (napodobniť), zrejme preto aby sa názov foneticky podobal na gén. Bližšie v knihe R. Dawkinsa Sebecký gén.
Od toho momentu môžeme datovať zrod koncepcie, ktorá má potenciál darwinisticky vysvetliť dušu a kultúru sapientov bezo zvyšku.

Replikátory duše

V kapitole Význam mozgu som ukázal, že mozog je pre organizmus orgánom modelovania prostredia. Pre sociálne organizmy je prostredím nielen životné prostredie, ale aj sociálne prostredie. Z pohľadu mozgu je to jedno: prostredie ako prostredie. Aj sociálne prostredie má svoje zákonitosti, a tie treba vo forme skúsenosti uložiť do modelu, v rámci ktorého môže organizmus prijímať optimálne riešenia svojich životných situácií.

Čo je to vlastne skúsenosť?  Majme ľubovoľný predmet, napríklad jablko. Jablko má tvar, zloženie, vlastnosti. Na jablko môžeme nazerať ako na štruktúru, usporiadanie, informáciu. Jablko je súčasť prostredia. Ak prídeme do styku s jablkom, reagujeme naň. Pokiaľ sme jablko dovtedy vôbec nepoznali, uložíme si do mozgu časť štruktúry „jablkovej“ informácie, teda časť usporiadania prostredia do mozgu. Pochopiteľne, do mozgu si neuložíme celé jablko, iba tú časť informácie, ktorá nám stačí na jeho identifikovanie. Napríklad obraz jablka, a jeho chuť. V našom funkčnom modeli prostredia v mozgu pribudli ďalšie asociácie, ďalšie prvky, ďalšia skúsenosť.

Ako som v kapitole Sebecké replikátory uviedol, súčasná génocentrická koncepcia evolúcie chápe gén ako element prírodného výberu. Gén nechápe primárne ako molekulu, ale ako informáciu, replikátor, ktorá usporiadava molekuly vo svoj sebecký prospech. Ak sa vrátime k nášmu príkladu s jablkom, tak vidíme, že z jablka ako neoddeliteľnej súčasti prostredia, ako usporiadania časti prostredia, teda informácie, sa ako skúsenosť zreplikovala časť toho usporiadania (obraz, chuť, vôňa, pocit spokojnosti, či odporu,…) do modelu prostredia v našom mozgu.

Informácia je nemateriálna, je to vždy vzťah medzi elementami, ktoré môžu byť materiálne. Na informácii nie je dôležitá jej podstata, ale jej štruktúra. Ak sa z prostredia do modelu prostredia zreplikuje nejaká informácia, tak v skutočnosti sa usporiadanie niečoho, v tomto príklade časti usporiadania prostredia  —  jablka  —  skopíruje do modelu prostredia, v tomto prípade do neuronálnej štruktúry mozgu. Informácia, ktorá formovala časť prostredia — jablko  —  teraz sformovala väzby v neuronálnej sieti.

To isté si skúsme vyjadriť pre názornosť na nasledovnom zobecňujúcom onrázku.Vidíme tam ako sa v prostredí reprezentovanom sieťou jeho prvkov (entít) časť prostredia (napríklad charakteristika jablka) skopíruje (zreplikuje) do modelu prostredia (napríklad mozgu), ktorý je reprezentovaný žlto podfarbeným výsekom prostredia.


Replikácia skúsenosti

Pozrime sa však na ten istý proces z darwinistického pohľadu. Ak sa nejaká informácia skopírovala, zreplikovala, tak ide o evolučný proces a my ho môžeme darwinisticky popísať. Táto informácia má predkov a potomkov. Ten istý predmet, napríklad to jablko, sa môže dostať do kontaktu s viacerými replikačnými nástrojmi  —  mozgami. Informácia bude teda mať viac potomkov. Každý z týchto potomkov bude súčasne druhovo rovnaký, veď vždy ide o to isté jablko, zároven však bude vždy trocha iný, pretože každý z mozgov, ktoré ho ako skúsenosť zreplikovali má inú evolučnú históriu, a teda tú istú informáciu z prostredia zreplikuje v trocha inej štruktúre.


Zadefinujme si mém ako taký element usporiadania prostredia (informácie), ktorý sa z prostredia do modelu prostredia (napríklad mozgu) zreplikuje ako nedeliteľný celok.


Takýmto mémom bude v našom príklade napríklad tvar jablka, chuť jablka, konzumovateľnosť, skrátka každý elemntárny prvok skúsenosti s jablkom. Je to rovnaké ako v organickom svete. Každý pes má ňufák. Jeden je väčší, iný menší, jeden je vystúplejší iný menej, ale vždy to je charakteristický znak, ktorý sa rozmnožuje od psa k psovi a stále sa zachováva. Aj mém, ako charakteristické usporiadanie časti prostredia môže mať vždy trocha inú vnútornú štruktúru, ale vždy má charakteristické celkové usporiadanie.

Vyjadrime doteraz povedané v darwinovskom evolučnom mechanizme:

 • Mém je informácia o prostredí, zapísaná v organizme ako časť modelu prostredia.
 • Mém má schopnosť sebaopakovania  —  replikácia.
 • Replikácia prebieha s rozličnou presnosťou  —  variabilita.
 • Potomkovia pôvodného mému súťažia o obmedzené zdroje. Zdrojmi sú modely prostredia, napríklad mozgy  —  konkurencia.
 • Tie mémy, ktoré sú schopné získavať zdroje rýchlejšie, či sa vo viacerých kópiách v jednom cykle replikovať, majú viac potomkov a postupne v populácii prevážia  —  selekcia, prírodný výber.

Prvé tri body sme si v predošlom výklade prebrali. O konkurencii a selekcii bude reč neskôr. Teraz si však skúsme rozobrať dôsledky darwinistickej evolučnej interpretácie mému.

 1. Prvý dôsledok je evolučná kontinuita. Mém sa neobjavil zrazu aktom nejakého zázraku, ale je tu ako etapa miliardy rokov trvajúceho vývoja. Mém je informácia, ktorá sa rozmnožuje z prostredia do organizmu. Tak tomu však bolo vždy, len sa to dialo geneticky, nie skúsenostne. Ak prežije jedna jediná baktéria v zhubnom prostredí antibiotika, pretože jej potomstvo do seba zreplikovalo informáciu o molekulách antibiotík do genetickej informácie, tak je to v princípe taká istá replikácia informácie, ako keď sa mláďa šimpanza naučí od svojej matky ako sa rozbíjajú orechy.
 2. Druhý dôsledok vyplýva z prvého. Pokiaľ chápeme mozog ako orgán modelovania prostredia, mém je elementom vnútornej organizácie tohoto modelu, inými slovami to čo považujeme za vedomie, myseľ, dušu je tvorené výhradne mémami. Navyše sa táto duša neobjavila až u človeka, ale sa postupne transformovala od štruktúr prvých organizmov a možno (ja tvrdím že určite) od samého vzniku tohoto Vesmíru. Štrukturovanosť a komplexnosť duše od prvých organizmov po dnes narastala tak, ako narastala štrukturovanosť a komplexnosť týchto organizmov.
 3. Tretí dôsledok poukazuje na to, že niet dôvodu hľadať na vysvetlenie akejkoľvek činnosti mozgu iné vysvetlenia a modely, ako také, ktoré vyplývajú z darwinistickej povahy elementov usporiadania mozgu  —  mémov. Každý psychický, či sociálny a napokon kultúrny jav musí byť vysvetliteľný pomocou evolučnej dynamiky a ekologických zákonitostí vyplývajúcich z replikačnej povahy mémov.

V ďalších kapitolách sa pokúsime postupovať presne v zmysle týchto dôsledkov a uvidíme, že striktne darwinistický prístup nám umožní jasne a nekompromisne uchopiť všetko, čo sa zdanlivo javí ako neuchopiteľné, záhadné a výhradne človečenské a to s pomocou malej skupiny základných predpokladov.

Subjektivita mému

Pre ďalší výklad je dôležité pochopiť podstatnú vlastnosť mému, ktorá vyplýva z jeho replikácie. Replikáciu si môžeme schématicky znázorniť na nasledovných obrázkoch:

obr. 1 obr. 2 obr. 3

 1. Na obrázku máme schématicky znázornenú časť bytia, skutočnosti, reality, prostredia, alebo ako si to nazveme. Krúžky znázorňujú prvky (entity) toho prostedia a čiarky ich vzájomné väzby. Napríklad je to časť biotopu, alebo je to kultúrne prostredie sapientov.
 2. Časť tejto reality znázornená na obrázku modrou farbou vystupuje ako jedna entita. Môže to byť bunka, gén na molekule DNA, jedinec, ale aj myšlienka, technický postup a každý prvok kultúry, teda mém.
 3. Podstatnou vlastnosťou takejto entity je, že sa rozmnožuje, replikuje ako ukazuje schématicky obrázok. Čo to znamená, že sa rozmnožuje? Znamená to tú skutočnosť, že sa zopakuje štruktúra entity v jej tvarovej stálosti, teda v pre ňu charakteristických väzbách a štruktúre. Takto sa stále zachováva druh organizmov, mémov, či iných entít. Mačka vždy vyzerá ako mačka, kryštál kremíka vždy vyzerá ako kryštál kremíka a trebárs slovo jablko vždy označuje nejakú našu skúsenosť s jablkom.

Tvarovú stálosť a jej replikovanosť považujem za základnú vlastnosť nášho Vesmíru. Diskusia o podstate tejto vlastnosti presahuje rámec tohoto cyklu. Tu stačí povedať, že aj mém je takýto spôsob zachovávania tvarovej stálosti skúsenosti, ktorá je v mozgoch reprezentovaná usporiadaním neuronálnej siete. Ako neskôr uvidíme, mém sa rozmnožuje (replikuje) nielen ako štruktúra nejakej časti prostredia do hlavy sapienta vo forme skúsenosti, ale aj medzi sapientami navzájom ako základný element sociálnej interakcie.

Darwinistický koncept replikácie nám však hovorí, že hoci sa zachováva tvarová stálosť (druh organizmov) existujú individuálne odchýlky, čiže variabilita. Replikácia teda nemusí byť presná, a to z dôvodov, ktoré sa súhrnne nazývajú náhoda. Inak povedané: presnosť replikácie prebieha s rôznou mierou pravdepodobnosti.

obr. 4  —  Subjektivita

Túto skutočnosť si znázorníme na obrázku 4. Vidíme nejakú štruktúru rodiča (parent), ktorá má dvoch potomkov (descent) A a B. Základná štruktúra usporiadania rodiča sa zachovala, ale nie presne. Potomok A má niektoré väzby kratšie a potomok B má síce základnú štruktúru zachovanú, ale niektoré prvky v nej pribudli aj s väzbami.

Napríklad každý gén, uložený na molekule DNA je postupná štruktúra molekúl adenín, guanín, cytozín a tymín (AGCT). Štruktúra génu (napríklad ACCCTGGTCA) sa pri rozmnožení bunky zachováva. Potomkovia majú stále tú štruktúru ACCCTGGTCA. Niekedy však z rôznych dôvodov môže nastať zmena, napríklad jedno písmeno C je nahradené písmenom G  —  A G CCTGGTCA. Pre organizmus je dôležité, či proteín, ktorý sa pomocou takéhoto zápisu génu vyprodukuje plní v organizme danú funkciu. Ak áno, tak máme mutáciu, potomka génu, ktorý si zachoval svoju štruktúru. Ak sa pomocou takto pozmeneného génu produkuje nefunkčný, či dokonca organizmu škodlivý proteín, tak tento potomok génu nezachoval tvarovú stálosť a zanikne pod tlakom prírodného výberu.

Podobne si môžeme predstaviť našu štruktúru jablka, ktorá sa šíri ako skúsenosť medzi sapientami. Táto skúsenosť je síce individuálna, ale vždy zachováva základnú tvarovú skúsenosť s jablkom. Všetci čo toto čítajú mi rozumejú, ak už mali skúsenosť s jablkom. Súčasne mi rozumejú, pretože v rámci nášho jazykového okruhu je súčasťou individuálnej skúsenosti s jablkami aj od sapienta k sapientovi replikovaná štrúktura jazyka, v tomto prípade grafické symboly písmen spojené do slova jablko. Jablko ako skúsenosť a jablko ako pojem sa môžu v našom kultúrnom kontexte šíriť napriek tomu, že s ním má každý individuálnu slkúsenosť. Teda niečo sa zachováva. pričom sa to stále replikuje.

V tomto procese replikovania, kde sa niečo neustále zachované prenáša je podstatné nie odkiaľ sa replikuje, kam zreplikuje, ale to, čo sa pri replikácii zachovalo. Je jedno, či gén vyzerá individuálne tak, či onak, je jedno ako ja individuálne vnímam jablko a ako ho individuálne vníma čitateľ týchto riadkov, podstatné je to, že gén je tým génom ako jeho predok a jablko moje, či čitateľove je „jablkové“, čiže tiež má spoločného predka. Každá kópia replikovaného tvaru je iba okamihom v procese replikovania. Ak bolo pôvodné usporiadanie entít pred replikáciou nejaké, po replikácii sa mení v prospech usporiadania replikovaného tvaru.

Túto tendenciu k zachovaniu tvaru pri replikácii si zadefinujeme ako subjektivitu replikátora.

Budeme hovoriť, že mém, či gén chce zachovať svoju štruktúru, že je v jeho záujme byť rozmnožený v čo najviac kópiách, že uzatvára symbiózy s inými mémami, či génmi v záujme vlastného zachovania a podobne. Budeme tým myslieť to, že príroda uprednostňuje zachovanie tvaru vždy, keď je to ešte možné.

Doteraz sa pojem subjekt vždy prisudzoval človeku, ktorý v duchu kresťanskej tradície bol obdarený dušou, ktorá mohla subjektívne konať. Tento koncept sa vcelku hladko zreplikoval aj do racionalistickej vedy a prakticky nezmenený ostal vo filozofických konceptoch. Pri pokusoch o vysvetlenie čo to je subjektivita, však tieto koncepcie nemali rámec, z ktorého by vychádzali. Filozofie preto subjektivitu spravidla zahmlievajú a veda ponúka bezradne „záhadu vedomia“. Je až zarážajúce, ako mnohé myšlienkové koncepty, ktoré o sebe tvrdia, že skúmajú objektívne zákonitosti sveta súčasne pripúšťajú od objektivity nezávislý skúmajúci subjekt.

Darwinizmus vracia človeka späť do prírody. Z človeka nadaného subjektivitou robí to, čím v skutočnosti je  —  sapienta, ktorý je výslednicou minulých a súčasnych prírodných dejov, ktorý je nevydeliteľnou súčasťou prírody. A ak sa darwinizmus uplatňuje dôkladne, tak niet najmenšieho dôvodu, aby zachoval predstavu samostatne, od prírodných procesov nezávislej duše, či vedomia, niet dôvodov aby mu prisúdil subjektivitu. Úlohou darwinizmu je subjektivitu vysvetliť, pričom sa nemôže oprieť o doterajšie koncepcie, ktoré nepredpokladajú evolučné zákonitosti. Tak ako nechápe telesnosť sapienta ako jeho subjektivitu, ale ako dôsledok subjektivít evolučných procesov, tak musí to isté vykonať aj s jeho socialitou. Nikoho ani nenapadne tvrdiť, že človek má čiernu farbu pokožky, pretože sa mu to páči, ale preto, že to je výsledkom toho, aké má gény po predkoch, čiže to je dôsledkom subjektivity génov. Pri tom sa v minulosti stávalo, že keď sa belochom narodilo čierne dieťa, tak to bolo pripisované ich subjektivite  —  čarodejníctvu alebo hriechu. Súčasne však každý predpokladá, že má svoje myšlienky preto, lebo ich sám vymyslel, teda, že má subjektivitu. Súčasne však nevie vysvetliť, ako by telo, ktoré je výslednicou subjektivity génov stvorilo tú od doterajšieho evolučného vývoja nezávislú subjektivitu myslenia.

V teórii mémov sa pokúsim ukázať, ako sa tými istými procesmi, ktoré formujú naše telo formuje aj naše správanie a to čomu hovoríme myslenie a tiež ako sa úplne nezávisle od individuálity sapientov formuje ich kultúra, ba presnejšie: ako sa v záujme subjektivity mémov tvoria jednotliví sapienti tak, aby si mémy vytvárali vlastný ekosystém.

Od duše ku kultúre

Ak by sa mém replikoval iba z prostredia do organizmu, nebolo by potrebné už ďalej o ničom hovoriť. Zaujímavé javy nastanú vtedy, keď sa mémy začnú replikovať medzi jedincami.
Spoločenské organizmy majú oproti nespoločenským niekoľko výhod, najmä:
 • spoločná obrana pred predátormi,
 • kolektívny lov,
 • spoločná obrana teritória,
 • zjednodušený pohlavný výber,
 • a pre túto tému dôležitá možnosť odovzdávania výhodných skúseností.

Prirodzene, za tieto výhody sa platí, napríklad:

 • náklady na prispôsobovanie sa ostatným,
 • náklady na zložitejšie štruktúry správania sa (sociálne správanie), teda zložitejší model prostredia spojený s hladnejším mozgom,
 • náklady na výchovu potomstva, ktoré sú spojené s učením potomkov, teda v predlžovaní obdobia neoténie (neoténia je obdobie od narodenia po reprodukovanie ďalších potomkov), alebo inak: vyššie rodičovské investície.

Pre tento seriál je dôležité si uvedomiť, že individuálne skúsenosti, čiže individuálne repliky mémov sa v prostredí spoločenských organizmov môžu šíriť ďalej, od jedinca k jedincovi. Aby to bolo možné, musí byť mozog na to pripravený, musí mať schopnosť napodobovať správanie sa druhých jedincov v societe.
Túto schopnosť majú mnohé druhy organizmov, hlavne cicavce, pravda v rôznej miere.  Schopnosť imitovať správanie iných je zrejme spojená s funkciou tzv. zrkadliacich neurónov ( mirror neurons ), ktoré boli objavené a potvrdené u primátov a vtákov. Zrkadliace neuróny sú aktivované rovnako pri vlastnej činnosti ako pri pozorovaní činnosti niekoho iného. Napríklad ak niekto dvíha predmet a ja to pozorujem, zrkadliace neuróny v mojom mozgu sú rovnako aktivované, ako keď sám dvíham nejaký predmet.
Z pohľadu teórie mémov ide o základný replikačný mechanizmus na replikovanie skúseností od jedinca k jedincovi.
Pre takto replikované skúsenosti je potrebné vytvoriť v mozgu štruktúry, čo je zrejme u cicavcov dôvodom pre vývoj čelných lalokov mozgu. Neuronálna štruktúra mozgu je však asociatívna (k téme asociatívnosti sa ešte vrátime), čo mimo iné značí aj to, že sa jej štruktúra vytvára individuálnou históriou replikácií mémov do hlavy. Každý jedinec má inú individuálnu históriu, a preto tie isté mémy odovzdávané od jedinca k jedicovi vytvoria v mozgoch iné asociatívne štruktúry. Spoločensky replikovaný mém má teda z darwinistického hľadiska vždy potomkov s trocha inou štruktúrou, čím je zabezpečená diverzita replikácie. Napriek diverzite, ostáva určitá základná usporiadanosť, inak by nebola možná komunikácia v societe.. Povedané darwinisticky: v procese replikácie mémov medzi jedincami prežijú iba také, ktoré je prijímajúci jedinec schopný asociovať do vlastnej štruktúry, teda na replikáciu mémov pôsobí prírodný výber.
Mémy, ktoré sú schopné replikácie v rámci societ získavajú dôležitú vlastnosť: stávajú sa nezávislé od jedincov, ktorí ich replikujú. Kým replikácia vlastností prostredia do individuálnej skúsenosti závisela v podstatnej miere na štruktúre jedinca, teda na jeho génmi determinovanej stavbe, replikácia mémov medzi jedincami je od individuálnej stavby jedincov nezávislá, a preto nadobúda význam vzájomných vzťahov medzi mémami, teda význam ekológie mémov , o čom bude samozrejme reč v ďalších kapitolách.
Táto nezávislosť nie je úplná, pretože je podmienená štruktúrou mozgov, a tá je zasa podmienená druhovým genómom. Napriek tomu neskôr uvidíme, že podobne ako v organickom svete, tvorivá sila prírodného výberu dokáže prekonať mnohé obmedzenia a vytvorí také štruktúry mémov, ktoré umožnia prežitie mémov, ktoré sú pre genómovú štruktúru replikujúcich jedincov úplne neprirodzené.
Uvedené nám umožňuje vytvoriť si jednoznačnú definíciu kultúry:

Pod kultúrou budeme ďalej rozumieť ekosystém mémov, ktoré sú zdieľané určitou populáciou.

V skutočnosti je obsahom teórie mémov hľadanie ekologických javov v kultúrach, ich identifikácia a popis. Kým k tomu prikročíme, považujem za dôležité zdôrazniť dva aspekty veci.
Prvý dôležitý aspekt je, že takýto koncept teórie mémov je striktne darwinistický, pretože ukazuje, ako sa mémy postupne vyvíjajú od individuálnej skúsenosti potrebnej pre modelovanie prostredia, cez spoločenskú skúsenosť v sociálnej komunikácii po spoločenský mém, ktorý vytvára vlastný neorganický svet. Mém sa teda neobjavuje nejakým nekauzálnym činom, ale striktne darwinisticky, ako výsledok kauzálnej reťaze postupných adaptácií na prostredie.
Druhý aspekt veci je v tom, že sociálny mém môžeme predpokladať u iných sociálnych druhov, ktoré získavajú skúsenosť učením od jedincov svojej society. Takéto society majú teda tiež svoje kultúry.
Ako príklad môžeme uviesť našich najbližších príbuzných  —  primátov. U primátov boli pozorované rozdiely v správaní medzi societami, rozdiely, ktoré sú odovzdávané učením  —  replikovaním. Napríklad sú rozdiely v tom, ako rozbíjajú orechy jednotlivé tlupy šimpanzov, rovnako v iných metódach získavania potravy, tak isto napríklad v spoločných rituáloch. Ale nielen naši najbližší príbuzní. Boli pozorované podobné rozdiely v správaní napríklad jednotlivých kŕdloch vtákov, ale aj delfínov, či veľrýb.
Mémy a kultúra teda nie sú opäť v zmysle striktného darwinizmu ničím ľudsky výnimočným, vytvoria sa v podobných podmienkach vždy tak, ako sa vytvoria plutvy, či aerodynamický tvar u organizmov, ktoré žijú vo vode, alebo tvar krídla u organizmov, ktoré lietajú.


Základná úroveň kultúry

Je už dlhšie dokázané, že jazykové štruktúry máme vrodené. Štúdia [1] to v prípade slabík, ktoré sú vlastne základné jazykové tehličky, dokazuje. U novorodencov (vzorka priemerne 2,9 dňa stará) sa pri ich počúvaní rôznych slabík merala infračervená mapa ich mozgov. Ako autori uvádzajú, slabika blif je mozgami novorodencov zreteľne rozoznaná ľahšie ako slabika lbif, či bdif (vedel by som si predstaviť vhodnejšie príklady slabík, ale ďalej budem blif používať ako príklad). To značí, že určité slabiky sú pre všetky jazyky vrodené.

Tak toto u šimpanzov nenájdeme, Tí majú svoj jazyk iba v podobe nonverbálnych vrodených štruktúr gest a mimiky. A zrejme tie nepatrné génové rozdiely medzi šimpanzmi a sapientmi, ktoré nejako súvisia so stavbou mozgu, súvisia prevažne so stavbou vrodených jazykových štruktúr. Inak je zaujímavé, že podobné štruktúry boli zistené u vtákov, teda tiež organizmov, ktoré majú akustický jazyk. Zaujímavé by taktiež bolo robiť niečo podobné  kytovcami a delfínmi.

Z pohľadu mémologického sú vrodené slabiky vrodenými mémami. Zrejme sa ich tvar, ich štruktúra, vyselektovala v konkurencii iných možných tvarov ako výhodnejšia. Skutočne blif sa aj mne ľahšie vysloví ako lbif. Zas na druhej strane bdif je v podstate s lbif rovnako náročné. Ale vývoj z nejakých dôvodov uprednostnil blif.

Pre každý mém je vyýhodné s mémom blif vytvoriť mémplex, pretože má väčšiu šancu sa rozšíriť do hláv ako ho vytvoriť s mémom lbif. Tu je vidno elementárnu ukážku tvorby mémosféry, kde určité mémy sú mozgami uprednostnené pred inými. Je to tá najzákladnejšia ekosystémová úroveň. Jazyk je spôsob na šírenie mémov, pretože pomocou jazyka sa už dokážu hromadne rozširovať v populácii sapientov.

Všimnime si podstatnú stránku veci, a to, že mém blif je vrodený. To značí, že jeho replikácia je zabezpečená genticky a jeho výsledná štruktúra je dôsledkom tlaku prírodného výberu na rôzne varianty u našich veľmi vzdialených predkov. Kedže je tento mém vrodený a daný evolúciou génov, je vlastne súčasťou znakov organizmu sapienta, teda súčasťou jeho fenotypu. Rovnako ako tvar hlavy, či počet končatín.

Definícia: α-mém je mém, ktorý bol vygenerovaný ako fenotypový znak biologickou evolúciou.

Mozog obsahuje rad vrodených štruktúr pozostávajúcich z α-mémov.

Definícia: f-mémplex je komplex α-mémov , ktoré spolu odrážajú nejakú kognitívnu, alebo behaviorálnu funkciu organizmu. V evolučnej psychológii sa to nazýva kognitívny alebo behaviorálny modul.

Príkladom takejto štruktúry je napríklad tvar tváre, ktorý máme vrodený a rozoznávajú ho už novorodenci [2]. Ale aj vrodený modul jazyka. Mozog je asociatívny systém, to značí, že novú informáciu skúsi podľa podobnosti jej štruktúry nájsť vo svojich štruktúrach a ak také nájde, vytvorí iba tie nové časti informácie, ktoré ešte v sebe nemá a tie priradí k informáciám stávajúcim. Znázornime si to graficky:

Obr.1: stav v mozgu pred asociáciou mémov Obr.2: stav v mozgu po asociácii mémov
Obr.1: stav v mozgu pred asociáciou mémov Obr.2: stav v mozgu po asociácii mémov

Aby sa dokázal nejaký n-mémplex usídliť v mozgu, tak si to výrazne zjednoduší ak obsahuje α-mém. Mozog dokázateľne uprednostňuje informácie, ktoré už nejako pozná. Na ich začlenenie potrebuje vynaložiť menej energie ako na úplne nové informácie. To je známe aj z pedagogiky, kde sa hovorí to isté, len inak: učiť treba v známych kontextoch. Na obrázku 1 vidíme nový mémplex, n-mémplex, ako sa snaží vreplikovať do mozgu. Mozog v ňom rozoznal α-mém. Zvyšok mémov n-mémplexu sa musí naučiť, teda musí pre ne vytvoriť neuronálnu štruktúru. Pre α-mém je to ovšem výhodné, pretože už existuje v dvoch kópiách, teda v dvoch kontextoch, v dvoch mémplexoch. Jeho šanca na prežitie stúpla.

Ak je blif vrodený α-mém, tak je pre každý iný mém výhodné s týmto mémom vytvoriť mémplex. Dá sa dobre predstaviť, že v evolučnej minulosti si naši predkovia nejaké slabiky, fonémy odovzdávali ako signály k určitým situáciám. Mozgy, ktoré dokázali takéto fonémy ľahšie tvoriť mali selekčnú výhodu, a preto postupne v populácii prevážili. Vytvorili jazykový f-mémplex, ako nástroj jednoduchej komunikácie.

Od tohoto momentu ovšem vývoj mémlexov, obsahujúcich α-mémy prestáva byť jednoznačne v réžii biologickej evolúcie. Pre mozog je podstatný α-mém, ktorý sa v biologickej evolúcii vyvinul. Ale mémy, ktoré sa s ním spoja už podliehajú evolúcii nebiologickej. Či sa blif spojí so situáciou A, alebo B záleží od okolností, v ktorých sa sapient nachádza. Teda obsah n-mémplexu závisí od ekosystému sociálnych interakcií medzi sapientami. Napríklad α-mém blif v spojení s α-mémom í mohol značiť pôvodne „som spokojný“, ale aj trebárs „som pokojný“ a všeličo podobné. To, aký význam spojenie týchto α-mémov nabralo, závisí od spojení s inými mémami, od sledu udalostí, v ktorých sa to stalo a od radu iných okolností. Typická evolučná situácia. Veľa variánt a z nich selekcia. Výsledok je element kultúry, teda význam. Význam je spojenie α-mémov s mémami, ktoré sa presadili prírodným výberom v prostredí sociálnej interakcie.

Takéto spojenie, teda takýto n-mémplex sa učením prenáša z generácie na generáciu. Pre všetky mémy je výhodné, ak sa im podarí s ním vytvoriť mémplex. A tak v mozgoch vzniká hierarchická štruktúra mémplexov, ktorú vedeckým jazykom popisuje aj [2]. Obsah a štruktúra mémplexov významu má svoj vlastný život. Každý sapient, ktorý sa narodí, nie je determinovaný len vlastnou genetickou evolučnou minulosťou, ale aj prostredím, ktoré si rovnako nevybral. Súčasťou toho prostredia sú ovšem aj kultúrne štruktúry, teda ekosystém mémov. Tie postupne prechádzajú z predkov na potomkov a dotvárajú štruktúru mozgu. Ako ten, ktorý mozog napokon dopadne, závisí od ekosystémových zákonitostí toho prostredia, nie od samotného sapienta. Napokon tak je to aj s jeho génmi. To ako ktorý variant génu dopadne v danom prostredí nezávisí od neho, ale od prostredia.

Vrodené jazykové štruktúry sa takto stávajú základným nástrojom, pomocou ktorého si mémy budujú svoj ekosystém. Pretože každý sapient sa nemôže vyhnúť tomu, aby bol donútený jazyk používať, je súčasne donútený replikovať ekosystém mémov, na vývoj ktorého má rovnako nepatrný vplyv, ako má gén na vývoj biosféry.


 1. Gómez, D. M., Berent, I., Benavides-Varela, S., Bion, R. a H., Cattarossi, L., Nespor, M., & Mehler, J. (2014). Language universals at birth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(16), 5837–41. doi:10.1073/pnas.1318261111, http://www.sissa.it/cns/Articles/Gomezetal2014pnas.pdf
 2. Zhen, Z., Fang, H., & Liu, J. (2013). The Hierarchical Brain Network for Face Recognition. PLoS ONE, 8(3), e59886. doi:10.1371/journal.pone.0059886

Domestikácia sapienta

Prakticky od vzniku modernej biológie v 18. storočí sa v kolísavej intenzite vynára v biológii otázka podobnosti sapienta s ním domestikovanými druhmi organizmov, najmä cicavcov. Fenotypová podobnosť je taká zarážajúca, že je veľmi ťažké argumentovať proti predstave sapienta ako jediného  domestikovaného druhu opice. 

Pokiaľ túto predstavu akceptujeme, vynára sa celý rad otázok, najmä otázky ako k domestikácii došlo a prečo. V doterajších teóriách sa predpokladá, že sapienta domestikoval človek, teda, že sa domestikoval sám — tzv. teória autodomestikácie. Implicitným predpokladom teórie autodomestikácie je vyčlenenosť sapienta z prírodných zákonitostí. Predsa Človek domestikoval psa, sviňu, či sliepku. Niet známeho organizmu, ktorý by robil to isté sapientovi — len Človek. Ten sa však rozhodne nedomestikoval zámerne, ale iba ako vedľajší efekt iných svojich prejavov. Nepoznáme iné vedľajšie životné prajavy sapientov iba jeho kultúru. Pokiaľ chápeme kultúru antropocentricky, ako produkt vedomej, zámernej činnosti Človeka, dostávame sa do situácie, kedy predpokladáme, že Človek vedomou činnosťou domestikuje sám seba, čo určite znie prinajmenšom trocha nepresvedčivo.

Pokiaľ však domestikáciu chápeme ako vedľajší efekt vedomých činností jednotlivých sapientov, ako ich nevedomú výslednicu, dostávame sa do do situácie, ktorá je v rozpore s predstavou autodomestikácie. Ak domestikačný tlak vytvára niečo, systém, výslednica, tak už vôbec nemožno hovoriť o nadradenosti a nezávislosti na prírodných procesoch, ale na ich závislosti. V takom prípade však je domestikátorom ten systém s jeho vlastnými potrebami a zákonitosťami, teda s jemu vlastnou intencionalitou. Som toho názoru, že teória mémov je jediná schopná túto intencionalitu popísať, a tým prispieť k pochopeniu autodomestikácie.

V ďalších kapitolách sa pokúsim aspoň zhruba popísať otázky spojené s domestikáciou obecne a s domestikáciou sapienta špeciálne z pohľadu teórie mémov.

Domestikácia

Pojem domestikácie je prakticky nemožné jednoznačne vymedziť. Je šváb, mucha domová, myš domová či potkan domestikovaný organizmus? A ak nie, čím sa líši trebárs od včely medonosnej, alebo laboratórnej myši, či laboratórneho potkana? Alebo skúsme z inej strany. Je austrálsky zdivený pes Dingo nedomestikovaný, keď stále vykazuje znaky domáceho psa? Sú mačky a psy, ktoré sa potulujú v okolí sapientích sídiel a živia sa ich odpadkami nedomestikované? V čom sú iné ako tatranské medvede, navyknuté vykrádať kontajnery?

Aké kritérium si pre domestikovanosť vybrať? Všetci, čo sa hlbšie zaoberajú domestikáciou ako biologickým procesom veľmi skoro narazia na nepríjemný problém antropocentrizácie a antropomorfizácie kritérií domestikácie. Dlho sa napríklad chápalo, že domestikované organizmy boli domestikované Človekom pre jeho potreby, teda ako vedomý a uvedomelý akt, s cieľom získať hospodársky úžitok.

Ibaže bližší pohľad na vec  ukazuje obtiaže tejto koncepcie. Mnohé o tom hovorí a píše prof. Stanislav Komárek, napríklad v [1]. Niektoré druhy organizmov sa k našim predkom dostali akosi sami od seba. Príkladom môže byť mačka domáca, ktorá sa objavila pri sapientovi od okamihu uskladňovania obilia spolu s myšami v sýpkach. Takýmto organizmom hovoríme sinantropické, teda žijúce v blízkosti sapienta. Sem patrí aj spomínaný šváb, či mucha domová a keby sa veci ponechal voľný priebeh, zrejme by sa sinantropom stal aj tatranský medveď. Od sinantropizácie k ešte bližšiemu súžitiu a nahradeniu prírodného výberu hospodárskou selekciou výhodných jedincov je predstaviteľný malý krok. Nie vždy si to však vieme predstaviť. Napríklad ako Komárek v [1] uvádza:

Domestikace velkých zvířat typu koně, či velbloudi velice připomíná problémy se začátkem metalurgie. Ono se to tak vykládá, jak nějací ti neolitici, či chalkolitici, či co to bylo si jednoho dne obložili ohniště řekněme chasiteritem a vytavili si ten cín. No skuste si to někdy udělat, co se vytaví. Nápad skoušet něco, co by k metalurgii mohlo vést, je neobyčejně odlehlý od všeho, co běžně lidé podnikají a zůstává to mystériem sui generis. Právě tak třeba domestikace koní. Vždycky jsou pro toto zajímavé takové ty neodomestikační pokusy, třeba s koňmi Przewalského, kdy firma Hagenbeck pomocí bratrů Asamovových asi v roce 1910 nechávala toto atraktivní a nové zvíře chytat a dopravovat do Evropy. Jak se to dělalo… Inu to divoké stádo se jaksi obeznalo, kde je, potom se v stepi umístnili skupiny doma osedlaných domácích koní v takovém hodně velikém kruhu a začala štvanice. Ti divocí koně se hnali po obvodu té velekružnice. Pronásledovatelé si vždycky přesedali na nové čerstvé koně, a tak po čtyřech hodinách začala najmladší, několidenní hříbata umdlévat. Bylo možno pak zastřelit vedoucího hřebce a ta hříbata pochytat, načež se podložila domácím klisnám, vzhledem k tomu, že jsa krmena mlékem koz nebo ovcí pocházela na těžké průjmy
Toto samozřejmě nechává vzejít otázku: jakým spůsebem se opěšalí obyvatelé střední Ázie prvních koní zmocnili a jakým spôsobem začali ten chov? Je to samozřejmě tak trochu jako když baron Prášil v té své povídce sebe sama vytahuje za vlasy z bažiny… I kůň se zlomenou nohou je nález špatný, vzhledem k tomu, že ty zlomeniny dlouhých kostí jim srůstají neobyčejně těžko, prakticky vůbec. Nález čerstvě nalezeného hříběte, od něhož odženeme klisnu, zase dává obtíž, jakýmže mlékem ho vlastně vychovat.

Podobne s nadsázkou Marco Stella v [2] ironizuje predstavu cielenej domestikácie:

…za tím stojí představa člověka jako pána tvorstva, toho prvního supergeniálního zemědělce, kterej příde a teďka si řekne: tak copak to tady roste? Výborně, tak z týhle hnusný, hořký a jedovatý věci já udělám salát a támhle z tý vobludy, která mě včera pokopala a pokousala udělám velblouda…

Taktiež je napríklad veľmi obtiažne si predstaviť ako mohol niekto v tejto rastline vidieť budúcu kapustu, kareláb, karfiól, brokolicu, horčicu, či kvaku. Šľachtiteľstvo, ako ho dnes poznáme, teda kríženie a selekcia želaných typov, je známe až od 19. storočia. Do tej doby zrejme domestikátor uprednostňoval z prirodzene produkovanej diverzity jedincov tie typy, ktoré mu vyhovovali a tie ostatné ignoroval alebo likvidoval [1].

Podobných príkladov je v uvedeých zdrojoch viacej. Predstava uvedomelej selekcie ako domestikačného aktu je skrátka ťažko udržateľná. Zdá sa, že oveľa udržatelnejšia je predstava postupného zbližovania dvoch organizmov: domestikátora a domestikanta, teda postupná sinantropizácia domestikovaného druhu.

Z mnohých štúdií (napr. [3]) ďalej vyplýva, že domestikácia rozhodne nie je doménou sapienta. Aj u mravcov prebieha domestikácia niektorých iných druhov organizmov a zrejme podobným spôsobom, podľa autorov na základe podobnosti domestikovaného organizmu s juvenilnou formou domestikátora. Naši predkovia zrejme uprednostňovali z variability domestikovaných jedincov tie, ktoré viac pripomínali mláďa sapienta. Podobne aj mravce si z rôznych foriem hmyzu vybrali očividne tú, ktorá dotykovo a feromonálne viac pripomína larvy mravcov.

Na domestikáciu sa môžeme pozerať aj otázkou, kto vlastne má z domestikácie prospech? Antropocentricky sa obvykle predpokladá, že samozrejme domestikátor. Pravdou však je, že každý domestikovaný druh sa oproti svojej divej forme rozšíril do nebývalých počtov a teritórií. Často vytlačil z ich prirodzených biotopov pôvodné divé formy. Iste, odmenou za toto rozšírenie je individuálny osud v prospech domestikátora, čím sa to však vymyká z iných ekologických vzťahov v prírode, kde každý niečo obetuje v prospech iného a sám ťaží z obetí iných? Počíta sa reprodukčný úspech. Prospech z domestikácie je určite obojstranný. Bez hospodárskych plodín a zvierat by sotva bol možný taký reprodukčný úspech druhu Homo sapiens a bez Homo sapiens by nebol možný enormný reprodukčný úspech domestikantov.

Zhrňme si dosial preukázané:

 • Domestikácia neprebehla ako uvedomelý plánovaný akt.
 • Domestikácia nie je výlučnou doménou druhu Homo sapiens.
 • Domestikácia je obojstranne prospešný stav pre domestikovaného a aj pre domestikujúceho.
 • Domestikácia prebehla v mnohých prípadoch pravdepodobne formou sinantropizácie, nie je preto možné stanoviť, kto koho domestikoval

Z pohľadu biológa je domestikácia teoretický problém. Vidno to naapríklad v rôznych definíciách domestikácie u rôznych autorov. Povedzme taká ešte čiastočne antropocentrická definícia autority na správanie domestikovaných zvierat Pricea [4] , kde domestikácia:

… je proces, v ktorom sa populácia zvierat adaptuje na človeka a na podmienky prostredia, v ktorom je zajatá, genetickými zmenami pretrvávajúcimi generácie…

Táto definícia zjavne nezahŕňa súžitie mravcov s ich domestikantmi a sapient tu hrá ešte stále určitú centrálnu úlohu. Komárek v [1] definuje veľmi opatrne domestikáciu ako:

… mutuální proces interakce dvou živých organizmů…

V podstate každá symbióza sa dá definovať takto a skutočne — v čom je principiálny rozdiel medzi spolužitím sasanky s krabom a sapienta s prasaťom? V oboch prípadoch sa to bez mutuálnych zmien u oboch symbiontov nezaobíde, či už sú to zmeny genetické, alebo zmeny v spôsobe života kultúrne.

Niekde medzi týmito dvoma definíciami je svojou podstatou definícia Kleisnera a Stellu [3]:

Domestikácia je evolučný proces genetických a ontogenetických adaptácií organizmov na podmienky kultúry. Súčasne domestikované zvieratá tvarujú, udržiavajú a rozširujú kultúrne prostredie.

Ak pominieme, že sa zo všetkých foriem domestikácie touto definíciou diskvalifikujú rastliny, autori chápu ako selektor prírodného výberu v procese domestikácie kultúru, hoci ju nikde bližšie nešpecifikujú. Vec však je tak očividná, že je pre všetkých, čo sa domestikáciou zaoberajú implicitná, aj keď nevysvetlená. Pokiaľ však chápeme kultúru ako ekosystém mémov, zákonitosti tvoriace selektory prírodného výberu v procesoch domestikácie treba hľadať práve v ekologických zákonitostiach mémov.


Literatúra a odkazy:

 1. Komárek, S. (2009). Vepři, naši bratři — domestikace jako fenomén. Audioprednáška http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/ctvrtky/historie.php?skrok=2008/2009
 2. Stella, M., & Havlíček, J. (2009). Skončila lidská evoluce? Autodomestikace vs. prostředí evoluční adaptovanosti. Audioprednáška http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/ctvrtky/historie.php?skrok=2008/2009
 3. Kleisner, K., & Stella, M. (2009). Monsters we met , monsters we made : On the parallel emergence of phenotypic similarity under domestication, 37http://web.natur.cuni.cz/filosof/images/stories/kleisner/5Kleisner_Stella.pdf
 4. Price, E. O. (1999). Behavioral development in animals undergoing domestication. Applied Animal Behaviour Science, 65(3), 245–271. doi:10.1016/S0168-1591(99)00087-8

Fenotyp domestikanta

Domestikované organizmy sa vyznačujú určitými spoločnými znakmi. Dokonca, pokiaľ sa budeme pohybovať vo vývojovej vetve cicavcov, dá sa hovoriť o fenotype domestikanta (napríklad v [1]), teda súbore morfologických a behaviorálnych znakov, ktoré sú spoločné pre domestikované zvieratá. Najprv si uvedieme niektoré z takýchto znakov hlavne z pohľadu domestikácie sapienta.

Morfologické znaky

Veľkosť tela

Oproti divej forme veľká variabilita vo veľkosti tela [1]. V pôvodnom ekosystéme divej formy je veľkosť tela pod silným selekčným tlakom. V domestikovanej forme je pod tlakom domestikátora. Podľa [1] je zaujímavé, že u viacerých druhov veľkých cicavcov je na začiatku domestikácie tlak na menšie veľkosti tela, zrejme z dôvodu ľahšej manipulovateľnosti. V neskoršej fáze býva tlak na veľkosť z dôvodu úžitkovosti.

Alometria

Teda vzájomný pomer rôznych častí tela. Podľa [1] je u domestikantov oproti divým formám častý výskyt obrích, či trpazličích foriem, vzájomný pomer častí je často posunutý do takých disproporcií, ktoré by v prirodzenom prostredí neumožnili prežitie. Kráke nôžky a dlhé telo jazvečíka, či trpazličie formy čivavy rozhodne nie sú vhodné pre prežitie v prírode.

Alometrický rast často zasahuje orgány, mozog a iné časti tela, čo má destabilizačný účinok na fyziológiu a správanie domestikanta (podľa [3]).

Podľa [1] je v procese domestikácie typická vysoká variabilita a fázová zmena veľkosti tela. Počiatok domestikácie obvykle sprevádza zmenšenie veľkosti tela z dôvodu ľahšej manipulovateľnosti s domestikantom. Nskôr naopak nasleduje zväčšenie z dôvodu vyššej úžitkovosti.

Kostra

Modifikácie kostry patria medzi záasadné symptómy domestikácie Často môžeme vidieť zmeny v počte stavcov, najmä chvostových stavcov pričom u niektorých druhov sa mení ich vzájomná poloha. Napríklad chvosty ošípaných, a tiež niektorých psov a mačiek, sa tvarovali do špirály [1]. V tejto súvislosti treba spomenúť slávne Beljajevove líšky, o ktorých ešte bude reč. Beljajev domestikoval sibírsku líšku a u nej sa tiež objavili niektoré formy s krútenými chvostíkmi [3].

Tieto kostrové zmeny sú takmer vždy spojené s úpravami tvaru hrudného koša a skrátením nôh. Všeobecne platí, že kosti domácich foriem sú obvykle širšie v priemere než u volne žijúcich príbuzných. Sú však krehkejšie a oveľa "nedbalejšie" spojené. Opäť sa dá povedať, že tieto zmeny by boli v pôvodnom prostredí prírodným výberom negatívne selektované.

Lebka

Kľúčovým znakom domestikácie cicavcov je skrátenie tvárovej časti lebky, ktorá je výstižne v nemeckej literatúre označované ako „Vermopsung“ (zmopslíkovnie) lebky. Vznikne tak, že sa relatívne zväčší temenná /parietálna) a spodinná (occipitálna) časť lebky. Príkladom nech je porovnanie lebiek vlka a buldoga aloebo svine divej a svine domácej:

Lebka vlka
vlk
Lebka buldoka
buldok
Sviňa divá
sviňa divá
Sviňa domáca
sviňa domáca

Zmopslíkovatenie lebky je podľa [1] a [2] kľúčové pre domestikáciu hlavne cicavcov, pretože takýto tvar lebky pripomína mláďacie rysy, čo zrejme útočí na rodičovské vrodené psychické moduly.

Časté bývajú aj zmeny chrupu, napríklad zmenšenie očných zubov u domácej svine.

Mozog

Podľa [1] je zmenšenie mozgu domestikanta oproti divej forme snáď najvýznamnejším a najspoľahlivejším znakom domestikácie. Príklady: pes 30%, sviňa domáca 24%, kôň 19%, ovca 24%… Redukcia mozgu sa pohybuje od 0% — 33% podľa [7] a postihuje najmä senzorické oblasti a cerebrum (telencephalon).

Povrch tela a pigmentácia

Pokrývka a pigmentácia tela býva u divých foriem pod silným tlakom prírodného výberu, pretože často plní ochrannú funkciu ([1], [5], [6]) a sebaprezentačnú funkciu ([1], [4]). U domestikovaných foriem často vidíme úplnú stratu ochrannej funkcie pigmentácie a jej vysokú variabilitu. Napríklad divá sviňa má jeden druh ochranného sfarbenia (čierny), kdežto u domácej svine vidíme širokú škálu farieb od bielej, cez ružovú, nahnedlú az po čiernu. Vyskytujú sa aj rôzne strakaté sfarbenia, s nepravidelným rozložením škvŕn [1].

Oproti divým formám je vysoká variabilita aj v ochlpení ([1], [5], [6]), čo je opäť umožnené tým, že prestáva pôsobiť unifikačný tlak prírodného výberu, vyplývajúci z pre konkrétny druh daného ekosystému. Rozloženie, hustota a tvar jednotlivých chlpov silne variujú [1].

Behaviorálne znaky

Z  filozofického predpokladu nedeliteľnosti duše a tela a z evidencie znakovej polyfunkčnosti mnohých génov organizmov môžeme predpokladať, že domestikácia má vplyv nielen na vzhľad organizmov ale aj na ich správanie.

Nižšia miera agresivity

Dokázal to D. K. Belyaev, keď v 50-tych rokoch 20. storočia začal v Novosibirskom Inštitúte cytológie a genetiky dnes už legendárny experiment s domestikáciou sibírskych líšok [3]. Vychádzal z toho, že prvý krok akejkoľvek domestikácie musí byť selekcia na znášanlivosť domestikanta voči domestikátorovi. Ide teda o selekciu rysov správania, nie fyzických znakov. Nečakaným vedľajším výsledkom chovu boli typické vyššie uvedené domestikačné zmeny morfologické a fyziologické, napr. juvenilné rysy, modré oči, zmeny farby srste, pokrútené chvostíky a podobne.

Divá forma sibírskej striebornej líšky Domestikovaná forma sibírskej striebornej líšky Domestikovaná forma sibírskej striebornej líšky
Divá forma sibírskej striebornej líšky
Domestikované formy sibírskej striebornej líšky

Nižšia miera vnútrodruhovej agresivity je jednýmn z hlavných behaviorálnych znakov domestikantov [6].

Predĺženie neotenického správania.

So sníženou mierou agresivity súvisí zrejme aj neotenické správanie aj v pohlavnej dospelosti. Podľa [6] tlak na nižšiu mieru agresivity v konečnom dôsledku selektuje neotenické správanie, kedže mláďatá sú zákonite menej agresívne.

Ukazuje sa teda, že pravdepodobne fyzická užitkovosť zvierat nebola primárnym selekčným kritériom našich prapredkov, ale že si naprílad brali menej agresívne vlčie mláďatá ako hračku, alebo náhražku za vlastné mláďatá. Ostatne podobne to asi vo viacerých prípadoch robia v opačnom garde aj vlci s našimi mláďatami (tzv. vlčie deti) [2].

Neotenické správanie je spojené s jedným dôležitým rysom správania, a to s ponechaním riešenia rôznych životných situácií na svojich rodičov, na ich starostlivosť. Ilustratívne to preukazujú pokusy Adama Miklosiho z Eötvös Loránd University:

Vidíme dva pokusy v ktorých sa vlk chovaný od narodenia v zajatí správa ďaleko autonómnejšie ako pes, ktorý sa pri rozhodovaní spolieha na svojho pána. V prvom pokuse sa vlk rozhodne podľa vlastného čuchu správne pre potravu ukrytú vo vedierku, kým pes sa spoľahne na gesto svojho pána bez ohľadu na to, čo mu káže čuch. V druhom pokuse po predbežnom tréningu sa vlk snaží vlastnými silami získať potravu z klietky, kým pes to po chvíli vzdá a obráti sa na pána pre pomoc.

Predĺženie neoténie (často až do smrti) je veľmi výhodné pre domestikátora, pretože uľahčuje manipuláciu s domestikantom. Je však súčasne aj veľmi výhodné pre domestikanta, pretože mu to umožňuje vyriešiť životné situácie, na ktoré nie je prírodným výberom dizajnovaný jeho divoký predok, čo mu umožňuje prežiť aj v prostrediach, v ktorých by jeho predok neprežil.

Zvýšená sexuálna apetencia

Podľa [6] majú mnohé domestikované druhy zvýšenú sexuálnua apetenciu. To sa prejavuje často zvýšením počtu páriacich období. Vlk má napríklad jedno páriace obdobie v zime, kdežto pes má dve. Rovnako je tu častá aj nesezónnosť párenia.

Ďalším rysom zvýšenej sexuálnej apetencie je znížená vyberavosť partnera [6], spojená s nižším rozlišovaním partnera vôbec. Niektoré druhy sú schopné sa páriť aj s maketami.

Zvýšená apetencia potravná

Viaceré domestikované druhy majú zmenené stravné správanie ([5], [8]). To sa prejavuje neraz zmenou skladby potravy. Pes, sviňa domáca alebo mačka zožerú širšie spektrum potravín ako ich divokí príbuzní. Taktiež sa domestikácia prejavuje v prehnanej žravosti, čo je napríklad u svine domácej alebo domáceho vtáctva domestikátorovou selekciou podporované. Vyššia žravosť je ovšem pozorovaná aj u iných domestikovaných druhov, kde to nie v záujme domestikátora, napríklad u psa.

Patológia správania

U domestikovaných zvierat badáme rôzne formy patologického správania ([5], [8], [9]). Príkladom môžu byť rôzne duševné poruchy psov, napríklad naháňanie si vlastného chvosta, nečakané a neodôvodnené útoky. Rôzne formy stresového správania vidíme u klietkového chovu hydiny, či prasiat.

Iné zmeny správania

 • Znížená lokomotorická aktivita
 • Zmeny inštinktivních prvkov správania
 • Znížená senzorická aktivita (Verarmung der Merkwelt)

Vysvetlenie medzidruhového fenotypu domestikanta

Vysvetlenie zvláštneho javu, pri ktorom sa určitým typom selekčného tlaku vyskytujú u rôznych druhov rovnaké alebo veľmi podobné znaky som nenašiel. Určité indície sa dajú nájsť v [6], kde sa vysvetlenie hľadá v samotných podmienkach domestikácie teda vo forme selekčného tlaku. To však nevysvetľuje fakt, že genotyp rôznych druhov musí byť na také zmeny pripravený, aby ich mohol vyjadriť vo fenotype.


Literatúra a odkazy:

 1. Kleisner, K., & Stella, M. (2009). Monsters we met, monsters we made : On the parallel emergence of phenotypic similarity under domestication, 37. Journal of Memetics (preklady článkov)http://web.natur.cuni.cz/filosof/images/stories/kleisner/5Kleisner_Stella.pdf
 2. Komárek, S. (2012). Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (p. 262). Axademia.
 3. Belyaev, D. (1979). Destabilizing selection as a factor in domestication. Journal of Heredity. http://jhered.oxfordjournals.org/content/70/5/301.short
 4. Portmann, A. (1960). Neue Wege der Biologie. München, R. Piper [1960]. 
 5. Stella, M. (2006). Marco Stella Teorie autodomestikace v německé antropologii a biologii do roku 1945. Kontext, důsledky, zastánci. 2006. http://www.fhs.cuni.cz/etologie/index.php/en/downloads/doc_details/5-teorie-autodomestikace-v-nemecke-antropologii-a-biologii-do-roku-1945-kontext-dusledky-zastanci
 6. Price, E. O. (1999). Behavioral development in animals undergoing domestication. Applied Animal Behaviour Science, 65(3), 245–271. doi:10.1016/S0168-1591(99)00087-8
 7. Guay, P.-J., & Iwaniuk, A. N. (2008). Captive Breeding Reduces Brain Volume in Waterfowl (Anseriformes). The Condor, 110(2), 276–284. doi:10.1525/cond.2008.8424
 8. Stella, M., & Havlíček, J. (2009). Skončila lidská evoluce? Autodomestikace vs. prostředí evoluční adaptovanosti. http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/ctvrtky/historie.php?skrok=2008/2009
 9. Moberg, G. (1987). A model for assessing the impact of behavioral stress on domestic animals. Journal of animal science, 1228–1235.

Homo sapiens domesticus

Mnohé z morfologických a behaviorálnych znakov fenotypu domestikanta má aj druh, ktorý sám seba nazval Homo sapiens sapiens. Pri posudzovaní morfologických, fyziologických, či behaviorálnych znakov, ktoré by mohli byť vyvolané domestikačným tlakom narážame na niekoľko špecifických ťažkostí:

 • Chýba divá forma, ku ktorej by sme mohli náš druh prirovnať podobne ako napríklad psa k vlkovi. Všetci sapienti na svete vykazujú domestikačné znaky. Hoci by sa tento fakt mohol zdať ako diskriminujúci predstavu sapienta ako domestikovaného druhu, množstvo paleontologických nálezov predchodcu nášho druhu, teda Homo erectus, taktiež množstvo nálezov poddruhu Homo sapiens neanderthalensis a v neposlednom rade neolitické nálezy nášho druhu do značnej miery podporujú predstavu domestikácie Homo sapiens sapiens. Súčasne treba povesať, že domestikácia je proces priebežný a nie konečný. Rôzne rozdiely možno teda pozorovať aj voči prírodným národom, kde predpokladám menšiu mieru domestikácie ako ju pozorujem u národov civilizovaných. Takisto možno aj v rámci jednotlivých populácií, či rás pomocou historických a archeologických záznamov pozorovať určitý vývoj (viď odkazy).
 • Sapient je mimoriadne evolučne úspešný druh. Podobne ako sinice, či baktérie osídlil všetky kontinenty planéty. Z toho vyplýva záver, že treba odlíšiť vplyv na vnútrodruhové zmeny daný tlakom lokálnych prírodných podmienok od tých, ktoré sú vyvolané tlakom domestikácie. Napríklad rasové zmeny sú zrejme do veľkej miery spôsobené štandardným procesom tlaku prírodného výberu na oddelené populácie v iných klimatických a geologických podmienkach.
 • Problém selekčných potrieb domestikátora. Vzhľadom na to, že na rozdiel od domestikácie organizmov sapientom vieme pomerne dobre identifikovať selekčné potreby domestikátora, u domestikácie samotného sapienta narážame na ťažkosti, vyplývajúce z teoretickej nejednoznačnosti doterajšej predstavy autodomestikácie. Vzhľadom na to, že táto práca považuje za domestikátora darwinistický ekosystém mémov, je táto ťažkosť podľa mojej mienky prekonateľná hľadaním evolučných zákonitostí v mémosfére planéty.

V ďalších kapitolách sa pokúsim predložiť hlavné znaky, ktoré môžu byť dôsledkom domestikácie sapienta. Tieto znaky nás oprávňujú chápať náš poddruh druhu Homo sapiens ako poddruh, ktorého výstižný názov by mohol byť Homo sapiens domesticus.


Literatúra a odkazy:

 1. Stella, M. (2006). Marco Stella Teorie autodomestikace v německé antropologii a biologii do roku 1945. Kontext, důsledky, zastánci. 2006. http://www.fhs.cuni.cz/etologie/index.php/en/downloads/doc_details/5-teorie-autodomestikace-v-nemecke-antropologii-a-biologii-do-roku-1945-kontext-dusledky-zastanci
 2. Stella, M., & Havlíček, J. (2009). Skončila lidská evoluce? Autodomestikace vs. prostředí evoluční adaptovanosti. http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/ctvrtky/historie.php?skrok=2008/2009
 3. Leach, H. M. (2003). Human Domestication Reconsidered. Current Anthropology, 44(3), 349–368. doi:10.1086/368119

Časť 3. Mémický dušespyt

  Alebo etológia sapientov (psychológia) založená na teórii mémov

Prirodzenosť

Kým prikročíme k ekológii mémov, považujem za potrebné kvôli správnemu pochopeniu ekologických zákonitostí mémosféry (mémový pandant biosféry) vysvetliť, čo budeme rozumieť v ďalšom výklade pod prirodzenosťou sapienta.
Aby sa mohli mémy replikovať medzi sapientami, musia byť na to ich mozgy stavané. Stavba, alebo lepšie architektúra mozgov, je zásadná pre to, či sú nejaké mémy vôbec replikovateľné a taktiež pre to, aby vznikali nové mémy. Podrobnejšie sa budem tejto téme venovať v kapitole Model sapienta , tu sa obmedzím na nevyhnutné rámcové východiská.
Prvá otázka, ktorú budeme teraz riešiť je, do akej miery je sapient formovateľný prostredím, teda pôjde o to, či je každý sapient schopný sa naučiť čokoľvek v rovnakej miere. Od osvietenských filozofov panovalo presvedčenie, že sapient sa rodí čistý ako nepopísaný list (viď Jean-Jacques Rousseau, Emil ), ktorého až spoločnosť formuje na svoj obraz. Táto predstava dosiahla svojho vrcholu začiatkom 20. storočia v behavioristickej psychológii.
Zásadný úder behaviorizmu zasadila genetika, objav psychofarmák a psychologické výskumy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnil výskum jednovaječných dvojičiek. Tieto výskumy boli údajne motivované prípadom Jima Lewisa a Jima Springera z Ohia, ktorí boli vo veku 4 týždňov po narodení adoptovaní dvoma rodinami, ktoré žili (a samozrejme o sebe nevedeli) vzdialené asi 50 míľ. Keď mali 39 rokov, náhodou sa stretli. Zistili, že obaja si kúpili rovnaký modrý model Chevroletu, hryzú si nechty, majú radi rovnaké pochúťky, radi dovolenkujú v rovnakej destinácii na Floride, majú rovnakú rasu psa s tým istým menom Toy. Pri testoch osobnosti a mentálnych schopností pochopiteľne vykazovali úplne rovnaké parametre. Ich prvé manželky sa volali Linda a druhé Betty. Jeden pomenoval syna James Allen, druhý James Alen. Atď.
Neuveriteľná zhoda psychických a mentálnych parametrov jednovaječných dvojičiek implikovall celý rad výskumov, ktoré sa robili za účelom zistenia miery vrodenosti psychických a kognitivnych vlastností sapientov. V nasledovnej tabuľke (požičanej z knihy Matta Ridleyho Genom ) sú výsledky jedného rozsiahleho výskumu, kde sa merala korelácia výsledkov testov IQ, EQ, MQ, psychických profilov a iných mentálnych a psychických testov podľa miery príbuznosti.

Osoby podľa miery genetickej príbuznosti

Korelácia [%]

Rovnaká osoba testovaná 2x

87

Jednovaječné dvojičky vychovávané spoločne

86

Jednovaječné dvojičky vychovávané oddelene

76

Dvojvaječné dvojičky vychovávané spoločne

55

Biologickí súrodenci

47

Rodičia a deti žijúci spoločne

40

Rodičia a deti žijúci oddelene

31

Adoptované deti žijúce spoločne

0

Nepríbuzní ľudia žijúci oddelene

0

Pri čítaní tejto tabuľky predpokladám, že čitateľ vie, že miera genetickej príbuznosti jednovaječných dvojičiek je skoro 100%, iných súrodencov približne 50%, rodičov a detí tiež približne 50%, starých rodičov a vnukov, bratancov a sesterníc približne 25%, atď.
Ako z tabuľky vidno, psychické a kognitívne vlastnosti jedinca sa so štatisticky malou odchýlkou kryjú s genetickou mierou príbuznosti, teda sú vo viac ako 80% miere vrodené. To inými slovami značí, že naše vnímanie, spôsob, akým reagujeme, ako konáme, skrátka to, čím osobnostne sme, je do vysokej miery determinované vrodenými dispozíciami.
Z pohľadu darwinisticky konzistentnej teórie mémov je preto dôležité si uvedomiť, že diverzita v replikácii mémov je daná diverzitou v génovej determinovanosti jedincov, ktorí mémy replikujú.
Ak teda nemá narodený sapient mozog ako nepopísaný list, logicky má vrodené kognitívne štruktúry. Druhá otázka teda znie, aká asi je vrodená funkčná architektúra duše. Aby ostala teória mémov striktne darwinistická, takáto architektúra musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • Musí mať evolučnú históriu, teda každý prvok tejto architektúry musí mať svojho predka v organizmoch, ktoré nám predchádzali.
 • Kedže je táto architektúra primárne determinovaná génmi, musí byť aj jej primárnou úlohou zvyšovanie zdatnosti ( fitness ) jedinca.
 • Musí zabezpečiť replikovanie mémov.
 • Musí ich replikovať s určitou diverzitou.

Dnes existuje celý rad modelov mysle, z ktorých len tie, ktoré sú definované v rámci mladej vedy — evolučnej psychológie  —  spĺňajú uvedené kritériá. Evolučná psychológia predpokladá, že akákoľvek funkcionalita organizmu (mentálne nevynímajúc) vznikla ako adaptívna odpoveď organizmu na tlak prírodného výberu v konkrétnom ekosystéme. Z toho dôvodu skúma každé konkrétne prejavy správania sapientov v kontexte jeho evolučnej minulosti, čo značí, že hľadá rovnaké, alebo podobné formy správania u najbližších príbuzných sapientov  —  primátov  —  a súčasne u takých etník, ktoré (zdá sa žijú) rovnakým spôsobom života, ako žili naši prapredkovia. Evolučná psychológia zároveň hľadá pre určité konkrétne prejavy správania dôvod, ktorý vyplýva z biologickej a sociálnej úlohy jedinca.
Evolučná psychológia je jediná veda, ktorá je dnes schopná popísať niečo, čo môžeme nazvať prirodzenosťou sapienta (človeka). Prirodzenosťou sapienta môžeme definovať ako súbor psychických vlastností, na ktoré sapienta formoval biologický prírodný výber v jemu prirodzenom prostredí. Predpokladá sa, že toto formovanie prebiehalo 2-4 milióny rokov od Homo erectus, po Homo sapiens sapiens.
Na základe evolučne-psychologických výskumov sa dá prirodzený spôsob života nášho druhu popísať v hlavných charakteristikách takto:

 • lovecko-zberačský spôsob života, spojený s exploatáciou rozsiahlych stepných plôch,
 • prirodzená veľkosť society 60-120 jedincov,
 • sériová monogamná rodina (to značí 3-5 ročné monogamné vzťahy),
 • dlhé obdobie neoténie mláďat,
 • vysoká miera rodičovských investícií, alebo spoločná starostlivosť oboch rodičov o potomkov,
 • multigeneračná starostlivosť o potomkov,
 • vysoká miera príbuzenského a recipročného altruizmu,
 • hierarchizované usporiadanie society.

Prirodzene, dalo by sa uviesť podstatne viac charakteristík. Prípadných záujemcov odkazujem na učebnicu evolučnej psychológie  —  Louise Barret, Robin Dunbar, John Lycett Evoluční psychologie člověka , prípadne už poučeného čitateľa ne vynikajúci žurnál   Evolutionary Psychology

Pre tento výklad teórie mémov je pre nás podstatné, že evolučná psychológia predpokladá určitú architektúru mozgu, založenú na vrodených neuronálnych moduloch. Každý z týchto modulov je schopný riešiť určité konkréktne úlohy, ktorým je sapient vystavený jednak biologicky, ale aj sociálne. Moduly sú vrodené a sú nastavemé tak, aby zabezpečili génom jedinca maximálne rozšírenie v populácii sapientov. Napríklad je tu celý rad vrodených modulov, ktoré zapezpečujú pohlavný výber partnera podľa toho, aké vysoké rodičovské investície do potomstva je schopný partner poskytnúť, z čoho potom vyplýva, či ide o hlbší vzťah alebo len prechodné párenie. Podobne je tu celý rad modulov, ktoré motivujú sapienta k sociálnym interakciám ako je boj o umiestnenie v tlupe, podvádzanie, či rozoznávanie podvodu, kalkulácia recipročného altruizmu, atď, atď.
Pre náš ďalší výklad je potrebné uviesť, že fungovanie týchto modulov tvorí to, čo klasická psychológia označuje pojmom nevedomie (nesprávne sa hovorí podvedomie). Sú to motivačné, pocitové reakcie mozgu na podnety, ktoré (ako dokázali experimenty) predchádzajú vedomému rozhodovaniu mozgu s pol až tri štvrte sekundovým intervalom pred vedomým rozhodnutím. Inými slovami: to čo vnímame ako naše vedomé uvážené rozhodnutie, bolo rozhodnuté pol sekundy pred tým ako sme „uvažovali“. Toto pred-rozhodnutie máme vrodené, geneticky determinované, pričom determinovanosť bola formovaná starým dobrým prírodným výberom na podmienky života našich prapredkov.
Mémy, aby sa mohli replikovať v sociálnom prostredí, musia dráždiť tieto vrodené moduly, to značí, že musia mať štruktúru, ktorá je modulmi rozpoznaná ako vonkajší podnet. Z pohľadu modulov sú vonkajším podnetom rovnako, ako každý iný vonkajší podnet. Tak, ako sa postupne v procese vývoja jedinca od narodenia jeho skúsenosť ukladá v modeli prostredia, tak sa mémy skúseností asociujú na vrodené moduly mozgu ako ich skúsenostná extenzia, ktorá sa stáva stále „hustejším“ komplexom mémov. Čím je tento komplex hustejší, tým viac času strávi mozog v modeli prostredia, vytvorenom mémami, čo pociťujeme ako vyčlenenosť JA, alebo sa to tiež nazýva vedomie.


Časť 4. Mémológia

Obrat v myslení o psyché a o kultúre sapientov má svoj nevyhnutný dôsledok v nazeraní na svet sapientov ako na ekologický systém mémov. Každý jav v tomto svete musí byť nazeraný z pohľadu zákonitostí vzťahov medzi mémami a vzťahov mémov k ich prostrediu. Rovnako nazeráme na organický svet ako na systém vzťahov medzi jednotkami prírodného výberu, či už sú to gény, znaky, organizmy, alebo iné replikované jednotky (napríklad podľa môjho názoru symbionty).

Pri takomto skúmaní sa síce môžeme inšpirovať ekológiou biosféry, nesmieme však zabúdať, že mémy sú síce darwinistické „zvieratká“, majú však iný pôvod a iné formy vzájomných interakcií. Kvôli odlíšeniu a predídeniu zbytočných dezinterpretácií budem na popis vzťahov vo svete mémov používať slovo Mémológia.

Mémológia nemusí stavať na zelenej lúke. Kultúru a psychiku popisuje množstvo psychologických, ekonomických, politologických — skrátka spoločenskovedných a antropologických disciplín. Každá v rámci svojho predmetu odhaľuje mémologické zákonitosti, pravda z iných, spravidla antropocentrických, východiskových pozícií. Úlohou mémológie by teda malo byť okrem odhalenia vlastných, čisto darwinistických konceptov a zákonitostí preskúmať a prerozprávať v zmysle darwinistického obratu v myslení zákonitosti odhalené spomínanými oblasťami antropocentrického skúmania kultúry.

Je to gigantická práca, ktorú (ako som o tom hlboko presvedčený) skôr či neskôr spravia samotné tieto vedy.

Ako príklad uvediem ekonómiu, ktorá sa pokúša popísať zákonitosti vzniku a distribúcie hmotných statkov, ktoré sú z môjho pohľadu hlavne mémami. Pokiaľ sapient žije lovecko-zberačským spôsobom života je otázka zdrojov a ich spotreby hlavne javom biosférickým. Každý spotrebuje to čo získa a delí sa o spotrebu v rámci vrodených behaviorálnych modulov v prospech distribúcie vlastných génov.

Od okamihu tvorby artefaktu za účelom smeny za iné artefakty, ktoré jedinec sám nezískal, či nevyrobil vzniká zásadne odlišná situácia. Samotný jav smeny artefaktov je kultúrny mém, pretože vo svojej podstate nemá priamy vrodený behaviorálny modul, ktorý by priamo uspokojoval. Aby prebehol, musí vzniknúť skúsenosť, že môžem niečo vymeniť za niečo mimo vrodené schémy zdieľania zdrojov, ako je príbuzenský, či recipročný altruizmus. Šimpanzy vzájomne neobchodujú, zdroje, ktoré získajú buď spotrebujú, alebo sa o ne podelia z dôvodu presadenia génov v potomstve (príbuzenský altruizmus) alebo záchrany vlastných génov prostredníctvom sociálnych vzťahov odloženej spotreby (recipročný altruizmus), ktoré samozrejme rovnako slúžia na presadenie vlastných génov potomstve.

Smena do týchto vrodených schém nijako nezapadá. Aby mohla fungovať musí nejako poskytovať odmenu vrodeným behaviorálnym modulom. A aj to robí a ako je u mémov pravidlom, robí to spájaním podnetov z prostredia na moduly, ktoré boli pôvodne určené na niečo iné. V tomto prípade potreba artefaktu, ktorý vlastní iný sapient (napatriaci do príbuzenstva a ani do vlastnej tlupy) nevyvolá pokus o násilné prevzatie žiadanej veci, ale akt zámeny vlastnených vecí. Kde sa berie pocit uspokojenia? Pravdepodobne z toho, že ide o výhodnejšiu formu vzájomnej agresie. Agresívny akt prevzatia nejakej výhody na príslušníkovi inej tlupy je totiž kalkuláciou vynaložených nákladov a získanej výhody. Agresia je vždy riziko a vrodené kognitívne moduly starostlivo toto riziko vyhodnocujú. Smena je náhradný agresívny akt, kde prídem o niečo, čo je pre mňa menej cenné a získam niečo, čo je pre mňa cennejšie. Obe strany vyhrajú, čo je mimochodom jedným zo zdrojov úspechu nášho druhu po zmene spôsobu života z lovecko-zberačského na usadlý spôsob života.

Toto správanie však nemalo dosť času, aby sa prírodným výberom upevnilo v genetickom zázname sapientov. Každý sa ho musí učiť, teda je to mém, skúsenosť odovzdávaná replikáciou z mozgu do mozgu, nie z DNA do DNA. Vzhľadom na to, že sú individuálne rozdiely v schopnostiach jedincov, v ich individuálnej histórii, existuje široká diverzita hodnotení výhodnosti tej či onej smeny, čoho dôsledkom je vznik zákonitostí smeny nezávislých na individuálnych diferenciách — mémologické zákonitosti. Nespočet aktov vzájomne výhodnej agresie prestáva byť systémom popísateľným evolučne biologickými mechanizmami zvyšujúcimi fitness génov jednotlivcov. Individualita sapienta stráca význam a nadobúda význam individualita jednotlivého druhu mémov smeny.

Ak na počiatkoch sporadických smien hrala individualita účastníkov rozhodujúcu rolu, postupne ju strácala a ústrednú rolu prevzala individualita mému smeny. Vývoj od priamej smeny, cez smenu sprostredkovanú mémom univerzálnej komodity (napr.zlata), cez mémy platidiel, bankoviek, neskôr cenných papierov a dnes vynútených (fiat, budiž) štátnych peňazí, finančných produktov, dlhových peňazí vidíme proces postupného preberania nadvlády mémologických zákonitostí mémov smeny nad ekologickými individuálnymi zákoniosťami génov sapienta.

Vidíme tu veľa javov, ktoré sme si zvykli vídať v živej prírode. Predovšetkým snaha o získanie čo najväčšieho množstva potomkov. Mém, ktorý dokáže mať viac potomkov postupne preváži v ekosystéme. Tak mém zlata postupne vytlačil iné komodity smeny, pretože dokázal mať v hlavách viac potomkov ako iné formy univerzálnej komodity. Mém bankoviek platidla dokázal vždy vytlačiť čistú komoditu, pretože dokáže mať viac potomkov falšovaním, či púhym vytlačením na papier či navýšením účtu v elektronickej forme. Rovnako si snaha o čo najviac potomkov vynútila úspech vynútených peňazí v systéme frakčného bankovníctva napriek tomu, že sa od počiatku sofistikovanejšie hlavy snažili replikovať mémy kritiky takéhoto systému. Frakčné bankovníctvo skrátka v danom čase a na danom mieste umožňuje viac potomkov mému smeny ako bankovníctvo založené na krytej mene.

S tým súvisí ekologická zákonitosť, ktorú dobre poznáme zo živej prírody. Ak sa nejaký organizmus premnoží, jeho počet sa pre nedostatok zdrojov reguluje hromadným úhynom. Vznikajú tak populačné vlny. Najprv je dosť zdrojov, namnoží sa priveľa potomkov, zdroje sa vyčerpajú, väčšina zahynie hladom, zdroje sa obnovia a môže začať nové kolo. Vo svete mémov smeny tomu hovoríme hospodársky cyklus. Kedže mém smeny nezávisí len na počte hláv, ale aj na reálnych fyzikálnych zdrojoch, v hlavách sa namnoží do tej miery, kým sa reálne uskutočnené smeny prestanú s možnosťami potenciálnych smien sľubovaných mémami smeny kryť. Váčšina takých mémov zahynie, alebo povedané ekonomicky — nastane (hyper)inflácia. Z pohľadu mémov je to však nepodstatné rovnako ako je nepodstatné koľko myší nejakej populácie prežije na danom území. Podstatné je, že prežijú myši. V ekológii sa tomu hovori populačná r-stratégia.

Na príklade ekonómie vidíme, že obrat od antropocentrického hľadania dobrých a zlých riešení životných situácií sapientov k darwinistickému mémologickému skúmaniu výhodnosti či nevýhodnosti jednotlivých foriem mémov v danom ekosystéme vedie k lepšiemu porozumeniu toho čo sa deje. Navyše na rozdiel od jednotlivých spoločenských vied nemusíme mať pre každú oblasť kultúry sapientov iné východiskový teoretický a metodologický rámec. Svet je jeden jednotný a nedeliteľný, je preto iste výhodnejšie mať nejaký základný a všeobecný vysvetľujúci metodologický rámec pre celú kultúru.

Cieľom tejto časti Teórie mémov je postupne identifikovať a navrhovať mémologické zákonitosti.

Kladistika mémov a mémplexov

Najčastejšou námietkou proti teórii mémov je, že mém je vágne definovaný. To viedlo mnohých memetikov aj k odklonu od pôvodne darwinistickej koncepcie k lamarckistickej, pretože sa zamieňal mém s komplexom mémov. A skutočne komplex mémov sa môže meniť priberaním aleb strácaním mémov, čo vyzerá „lamarckisticky“ tak, že získava alebo stráca vlastnosti vplyvom prostredia.Niet však dôvodu k opusteniu darwinistického konceptu. Stačí predpokladať dve veci:

Mém je dawkinsovský replikátor, preto preň platí to isté ako pre gén, alebo akúkoľvek inú darwinistickú entitu.

Mém je schopný vytvárať symbiózy s inými mémami.Podobne ako v dawkinsovskom génocentrickom modeli evolúcie gény spolu vytvárajú symbiózy, nazývané genómom organizmu, tak aj mémy spolu vytvárajú komplexy mémov — mémplexy. Tak ako sa mení genóm tak sa mení aj mémplex. Vždy pri replikácii. Nikoho predsa nenapadne tvrdiť, že pri meiotickom replikačnom procese tvorby pohlavných buniek dochádza k lamarckistickej evolúcii, pretože organizmus sa „naučil“ nejakej novej vlastnosti.

Mém preto musí byť nejaký kúsok štruktúry informácie, ktorý sa darwinisticky replikuje, pri replikácii vznikajú varianty, a tieto varianty majú roôzny predpoklad úspechu v ďalšej replikácii. A je jedno, či ento proces prebieha geneticky, pri budovaní vrodených mémov, alebo formovaním štruktúr mozgu učením. Vždy ide o mémy, ktoré sa vreplikujú do mozgu s rôznou mierou presnosti, a tým aj s rôznou schopnosťou uspieť v prostredí a v tvorbe mémplexov.

Základným omylom lamarckistických memetikov teda je zámena mémplexu za mém. Napríklad aj Dawkinsom uvádzaný príklad pre mém — recept — je jasný mémplex.

Otvorenou úlohou tak zostáva identifikovanie mémov. Nie je to úloha ľahká, pretože to, s čím sa bežne a zjavne zaoberáme sú pojmy, a to sú už veľmi komplexné štruktúry. Cestu k ich identifikácii vidím v ceste, ktorú mémosféra musela evolučne prejsť.

Základom sú vždy vrodené mémy, teda mémy, ktoré sú replikované biologicky, mémy, ktoré mozog obsahuje genetickou ontogenézou mozgu. Príkladom pre takýto mém môže byť tvar tváre, ktorý máme vrodený. Takéto mémy vytvárajú vrodené mémplexy, čo už sú štruktúry prepájajúce viacero mozgových centier. Možno sú tieto vrodené mémplexy v mnohom prekrývajúce jungovskú predstavu archetypov.

Evolučná cesta mémov ďalej pokračuje naučenými mémami, ktoré reprezentujú vrodené mémplexy. Takýmto typickým mémom je foném, čo je určitý základný zvukový signál reči, z ktorého sú zložené mémplexy slov. Podobným mémom je znak, písmeno, z ktorého sú zložené mémplexy písaného textu. No a z týchto mémov sú už zložené kultúrne mémplexy, ktorých reprezentácia v mozgoch je rôzna, čo iba potvrdzuje základný predpoklad darwinizmu — variabilitu potomkov.

Úlohou tejto kapitoly bude pokus o identifikáciu základných mémov a hlavných vetiev mémplexov. Tento pokus sa bude hlavne v kapitole vrodených mémov opierať o štúdie neurovied, ktoré v ostatných desaťročia prinášajú stále podrobnejší pohľad do funkcie mozgu v konkrétnych situáciách.

Mém dĺžky slabiky

Podľa štúdie [1] sa v oblasti je v mozgu oblasť, ktorá rozoznáva podľa dĺžky časti reči. Tieto časti musia byť dlhé 480 a 960 milisekúnd a súčasne to musí byť reč. Vtedy oblasť mozgu nazývaná superior temporal sulcus vykazuje vysokú aktivitu v porovnaní s inými intervalmi a iným typom zvukov [2]. Tieto intervaly zodpovedajú dĺžke slabiky.

Dá sa teda predpokladať, že reč, ktorá je skladaná s elemntov, teda mémplexov, musí v každom prípade obsahovať mémy foném, skladané do mémplexov slabík. Kedže fonémy sú dlhé asi 30 milisekúnd, výskum implikuje predstavu mémplexu slabiky, ktorý okrem mémov foném obsahuje aj mém dĺžky slabiky alokovaný v superior temporal sulcus.

Oblasť mozgu:

Superior temporal sulcus.
Oblasť integruje podnety zo sluchových a iných senzorických centier.
Superior temporal sulkcus

Hypotetický mém:

Mém, alebo trieda mémov pre dĺžku slabiky.

Literatúra:

 1. Overath, T., McDermott, J. H., Zarate, J. M., & Poeppel, D. (2015). The cortical analysis of speech-specific temporal structure revealed by responses to sound quilts. Nat Neurosci, advance on. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/nn.4021
 2. Researchers find brain area that integrates speech's rhythms. ScienceDaily. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150518135232.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmind_brain+%28Mind+%26+Brain+News+--+ScienceDaily%29

Časť 5. Byliny o mémoch

Byliny sú ruské epické mýty o hrdinoch. Z pohľadu mémológie ako darwinistickej teórie je každý súčasný jav výsledkom nejakej histórie. Má svoj príbeh. Darwinizmus je vlastne vyprávanie príbehov. Obsahom tejto časti budú rôzne evolučné príbehy o mémoch, mémplexoch a mémových ekosystémoch. V prenesenom,. metaforovanom význame to budú byliny o mémoch.

Bylina o obludných modelkách

Metaforou mému som nazval jav, kedy mém sa v snahe o svoje prežitie replikáciou snaží stať súčasťou čo najviac mémplexov, preto sa postupne šíri z pôvodného mémplexu aj do pôvodného mémplexu nepríbuzných druhov. Metafora mémov je analógiu biologického horizontálneho prenosu génov v populáciách baktérií. V tejto eseji si ukážeme fungovanie metafory mémov na prípade mémplexov modelingu.

Pôvodne bol modelingový ekotop veľmi jednoduchý. Mémplex „Tvar šiat“ (mémplex modelu) v spojení s mémplexom „krásna žena“ sa určite lepšie šíri v mozgoch ako iba mémplex tvaru šiat. Šaty predvedené samicami atraktívnejšími v pohlavnom výbere majú väčšiu šancu na replikáciu ako šaty predvedené neatraktívnymi samicami.

Tým sa vyvinie nová ekologická situácia. Byť modelkou = byť atraktívnou v pohlavnom výbere, čiže mémplex modelky má zvýšenú šancu na replikáciu v porovnaní s inými mémplexami povolania samíc. Do mémplexu modelky sa takto dostáva aj vrodený mém vyššieho postavenia v tlupe. Túto výhodnosť obyčajne nazývame kultom modeliek. Je v pohlavnom výbere výhodné byť modelkou pre samice a súčasne je výhodné pre samcov vyhrať v pohlavnom výbere modelku, pretože to zvyšuje postavenie samca v hierarchii tlupy.

Príklad výhody mémplexu modelky pre pohlavný výber samice sapienta
Prezidentský kanditát republikánov Donald Trump Modelka Melania Knauss Trump
Prezidentský kanditát republikánov Donald Trump Jeho manželka, bývalá modelka Melania Knauss

Čo však samice, ktoré sú v pohlavnom výbere znevýhodnené? No a práve tu sa začína uplatňovať metafora mémov. Tak ako v mnoho iných ekologických udalostiach západnej kultúry, aj tu sa do pôvodne vcelku biologicky logického a konzistentného mémplexu modelky metaforoval mém práva na niečo. Je to v princípe podobný jav ako poznáme v šľachtiteľstve plemien domestikovaných zvierat, napríklad psov. Z pôvodne prirodzene vyselektovaných druhov, ktoré mali pre sapienta biologicky úžitkový význam, sa metaforovaním kultúrneho mému orginality do kultúrneho mémplexu psa vyvinuli rôzne biologické obludy. Pôvodný mémplex psa osilňoval šancu na prežitie oboch symbiontov: sapienta a psa, nový, deviantný, mémplex slúži iba svojej replikácii.

Obludárium deviantných druhov psích mémplexov
Plemeno Neapolský mastif Plemeno Čínsky chocholatý pes Plemeno Pull
Plemeno Neapolský mastif Plemeno Čínsky chocholatý pes Plemeno Pull

Ako sa vôbec môže vyvinúť niečo také, biologicky obludné? Pôvodný mémplex psa ako úžitkového zvieraťa obsahoval mémy úžitkovosti, ktoré súviseli s účelom, na ktorý bolo zviera selektované (napríklad sila, rýchlosť, poslušnosť, atď.), mémy, ktoré súvisia s loveckým, alebo pastierskym mémovým ekotopom. Pes, ktorý pripomína nejaký umelecký artefakt však obsahuje mémy z iných ekotopov, napríklad chovateľských, kde sa môže vyvinúť v symbióze s vrodeným opičím hierarchizačným mémom (boj o miesto v hierarchii tlupy) mém orginality. Ak sa cení orginalita, tak som vyššie v hierarchii ak vyviniem čo najčudnejšie plemeno. Mém orginality tak metaforuje z iných mémplexov do mémplexu psa, a to o to účinnejšie, o čo viac vlastníctvo takéhoto artefaktu zvyšuje postavenie opičieho majiteľa.

Deviantné formy modelingových mémplexov

Vráťme sa však k modelingovému ekotopu a pripomeňme si účel, ktorý v kultúrnom ekosystéme spĺňajú mémplexy modeliek: spojenie mémplexu modelu šiat s mémami ženskej krásy zvyšuje šancu mémplexu modelu na replikáciu v opičích mozgoch, a teda aj šancu krajčírskych mémových ekotopov (inštitúcií, agentúr, prehliadok) na prežitie. Súčasne mémplex modelky obsahuje mém vyššieho postavenia v tlupe a mém vyššej žiadanosti na trhu pohlavného výberu. Je výhodné byť modelkou a je výhodné pre krajčírske ekotopy vytvárať mémplexy šiat v spojení s krásnymi opičími samicami.

Zdalo by sa na prvý pohľad, že takéto mémplexy sú neohroziteľné inváziou iných mémov než sú vrodené mémy pre identifikáciu ženskej krásy a mémy tvaru, farebnosti a zloženia oblečenia. Opak je však pravdou, ako následne uvidíme. Podobne ako u psích mémplexov sa stalo, že sa mémom, ktoré pôvodne boli súčasťou úplne iných mémplexov, ba dokonca úplne iných mémových ekotopov, podarilo metaforovať do modelingových mémplexov, a taktiež zmeniť ich ekosystémový význam a účel, tak ako sa to podarilo u psích mémplexov. Vyvinuli sa tak deviantné mémplexy modeliek (DMM). Uveďme si štyri príklady a stručne ich predstavíme.

Obludárium deviantných druhov mémplexov modeliek
Modelka Leslie Irby Modelka Vicky Balch Modelka Lakšmí Saa Modelka Madeline Stuart
Modelka Leslie Irby Modelka Vicky Balch Modelka Lakšmí Saa Modelka Madeline Stuart

Leslie Irby je modelka, ktorá predvádza šaty na invalidnom vozíku. Dostala sa naň po autonehode, ktorá ju od pása dole paralyzovala. Je víťazkou Miss invalidný vozík Georgia 2015. Vicky Balch prišla o nohu pri nehode na horskej dráhe. Záber je z jej modelingového debutu. Zvláštny a mediálne celosvetovo známy je prípad Lakšmí Saa. V 15. rokoch ju ohrdnutý ženích polial kyselinou a prakticky zbavil pokožky na tvári. Stala sa tvárou reklamnej kampane „Tvár odvahy“ indického predajcu módy Viva N Diva. Napokon Madeline Stuart, dievča s Downovým syndrómom, ktoré sa presadilo dokonca do prestížnej módnej prehliadky New York Fashion Week.

Na prvý pohľad je jasné, že ekologický účel týchto modelingových mémplexov je iný ako spojiť vrodené mémy pohlavného výberu s mémami šiat. V prípade Leslie Irby a Vicky Balch napríklad sotva možno hovoriť o zdôraznení sexuálnej atrakcie šiat, pretože ich nevidno vlniť sa na bokoch. Madeline Stuart má typickú formu postavy, rúk a tváre jedincov postihnutých Downovým syndrómom, čo pôsobí odpudzujúco. No a tvár Lakšmí Saa poznačenú devastačným úrazom a mnohými reštauračnými plastikami určite nezdôrazní krásu predvádzaných modelov. Aký teda ekologický účel plnia tieto mémplexy? Odpoveď na túto otázku nájdeme v mémplexoch, ktoré sa symbioticky spájajú s DMM, čím vzájomne podporujú svoju replikáciu ako sa na symbiózu patrí. Citujme teda z mediálneho ekotopu:

Znevýhodnenie/invalidita sú vnímané ako telesný alebo mentálny handicap, ktorý bráni v prežívaní plného, normálneho života, alebo v zárobkovej činnosti. Na svete je ale veľa odvážnych ľudí, ktorým sa darí bez ohľadu na ich postihnutie. V skutočnosti niektorí z nich významne prispeli v priebehu dejín a stali sa známi svojimi úspechmi bez ohľadu na ich obmedzenie. Pravý význam životného štýlu je v objavení vrodených schopností a akonáhle sa objaví ich potenciál, nijaké znevýhodnenie nemôže byť prekážkou na ceste k úspechu. Žena môže zo seba spraviť sama silnú ikonu, ak prekoná svoj handicap. Veľa motivačných a inšpiratívnych príkladov žien so zdravotným postihnutím ukazuje, že sú rovnako talentované ako ostatné … Niektoré z nich sa často objavujú v invalidných vozíkoch na „víkendovej módnej prehliadke postihnutých modeliek“, a tým prelamujú stereotypy. [1]

Žiadna zmienka o primárnom ekologickom účele modelingového mémplexu. Zato sú tu mémy: „odvážnych ľudí“, „ žena môže zo seba spraviť sama silnú ikonu“, „sú rovnako talentované ako ostatné“, „prelamujú stereotypy“. Je teda zrejmé, že primárnym účelom DMM je podľa [1] prezentovanie mémplexu istého typu samice, nie mémplexu šiat. Súčasne mém prelamovania stereotypu je infekčným, invazívnym mémom, ktorého účelom je vytláčať z ekosystému iné mémy a mémplexy, napríklad konzervatívne.

Reklama s podtitulem Obličej odvahy, má kromě propagace oblečení upozornit i na nevhodné zacházení se ženami … Od té doby je Lakšmí jednou z nejvýraznějších indických postav v boji za ženská práva … Proslovy mladé Indky přitom nezůstaly bez povšimnutí. Jeden z největších prodejců ženské módy, společnost Viva N Diva, nabídla Saa účast v nové reklamní kampani. Tuto nabídku Lakšmí okamžitě přijala. „Je to pro mě příležitost být příkladem všem ženám, které ztratily sebedůvěru kvůli svému vzhledu. Můžu tím navíc poslat i jasnou zprávu útočníkům o tom, že nikdy nedokáží zničit skutečnou ženskou krásu,“ okomentovala svou účast v reklamě … Firma Viva N Diva se svou kampaní údajně snaží přispět k osvětové kampani týkající se lepšího pohledu na poraněné ženy. [2]

Znova vidíme, že ekologickým účelom tohoto modelingového mémplexu nie je replikácia mémplexu šiat, ale replikácia mémplexov: „poslat i jasnou zprávu útočníkům o tom, že nikdy nedokáží zničit skutečnou ženskou krásu “, „lepšího pohledu na poraněné ženy“, „upozornit i na nevhodné zacházení se ženami“.

Stuartová na přehlídce představí modely značky FTL Moda, která již dříve obsadila do své kampaně handicapované modely a modelky, některé z nich s amputovanými končetinami. Vedení značky informaci, že je na Fashion Weeku bude prezentovat dívka trpící Downovým syndromem, potvrdilo s „maximální radostí a hrdostí“. … Stuartovou letos proslavila na internetu její matka Rosanne, která si dala za cíl získat pro svou dceru kontrakt s některou z významných modelingových firem. Za pouhých několik měsíců získala dívka značné množství fanoušků, její facebookový profil sleduje 430 000 uživatelů a na Instagram má přes 60 000 followerů. Podle slov Rosanne Stuartové si však její dcera užívá úspěch zaslouženě, neboť na něm tvrdě dře. „Toužila po tom a tvrdě na tom pracovala,“ uvedla Rosanne. „Udělala jsem vše, co jsem mohla, abych ji na molo dostala. Nyní je to pouze na ní a na jejím šarmu,“ dodala. [3]

Ani v tomto prípade nejde o úspešné šírenie mémplexu šiat, ale mémplexu modelky. Pravdepodobne z dôvodov, o ktorých ešte bude reč ďalej, je výhodné pre normálne mémplexy modelingu byť v symbióze s deviantnými formami, pretože to prináša zvýšený reprodukčný úspech obom formám ak sú v symbióze. Tak isto sa nedá nevšimnúť úsilie matky o zníženie horšieho ratingu dcéry v pohlavnom výbere.

Originální i odvážné modely a oslňující světla fotoaparátů. To zažívají všechny modelky a mezi nimi také Ukrajinka Alexandra Kutasová, která je upoutaná na kolečkové křeslo. Proniknout do náročného světa módního průmyslu chce mimo jiné proto, aby dokázala, že hendikep nemusí být překážkou i v takovém odvětví … „Ukrajina není moc nakloněna lidem na vozíčku. Myslím, že když se stanu modelkou, pomůžu také ostatním,“ řekla pro americkou rozhlasovou stanici WNYC dvaadvacetiletá rodačka z Kyjeva. … S modelingem začala Kutasová teprve v loňském září, když pózovala na ukrajinském týdnu módy Ukraine Fashion Week. Nedávno se vrátila z focení v New Yorku. Před tím ji agentury odmítaly kvůli jejímu postižení, když je oslovila. … Mladá žena je ochrnutá od pasu dolů od narození, kdy utrpěla poškození míchy. Že se stane modelkou, snila od svých šestnácti let, kdy jí oslovila v kavárně fotografka. Na některých fotografiích je invalidní vozík skrytý, ale na jiných je součástí kompozice. [4]

Aj v tomto príklade sa poukazuje na iný ekologický význam DMM ako je zvýšenie replikačného úspechu mémplexu šiat. Opäť sú tu mémy pochádzajúce z iných mémplexov, napríklad „Ukrajina není moc nakloněna lidem na vozíčku. Myslím, že když se stanu modelkou, pomůžu také ostatním

Možné ekologické dôsledky metaforovania mémov na vznik deviantných foriem mémplexov

Z uvedených príkladov a ich zreteľnej javovej podobe s vývojom chovateľských psích deviantných mémplexov môžeme pripustiť určitú generalizáciu:

 1. Metaforovanie mémov z mémplexu A do B spôsobí vznik novej formy B (v biologickej analógii nového druhu). Pôvodný mémplex psa, ako loveckého, či pastierskeho úžitkového zvieraťa sa mení na mémplex psa — prestížneho nástroja, ktorého účelom je replikovať mémy schopnosti chovateľa. Pôvodný mémplex modelky ako nástroja na replikáciu mémov šiat sa mení na nástroj replikácie mémov: „odvážnych ľudí“, „ žena môže zo seba spraviť sama silnú ikonu“, „sú rovnako talentované ako ostatné“, „prelamujú stereotypy“, „skutočnej ženskej krásy“, atď.
 2. Novo vzniknuté mémplexy — pôvodný B1 a metaforovaný B2 — súťažia o tú istú ekologickú nichu. Je preto zrejmé, že úspech B2 je závislý od ekosystémových väzieb mémov, ktoré metaforovali do B na pôvodné mémplexy, z ktorých metaforovali. Napríklad v prípade deviantných psích mémplexov závisí od toho, nakoľko sa presadzuje v ekosystéme mém orginality, nakoľko je tento schopný posúvať opicu-chovateľa v hierarchii tlupy vyššie. Podobne u DMM úspech deviantných foriem závisí od toho, nakoľko majú schopnosť mémy ako „prelomiť stereotypy“ vytvárať symbiózy s vrodenými motivačnými mémami opíc, alebo s mémplexami moci. Deviantné formy sú obecne náchylnejšie na vymretie a potrebujú také zmeny ekosystému, aby sa zmenilo ich okrajové postavenie.
 3. Pri zmene povahy jedného symbionta je zvýšené riziko rozpadu symbiózy. Napríklad deviantné psie plemená nie sú v symbióze s mémplexami lovectva a pastierstva. Rovnako aj DMM sa môžu uvolniť postupne z symbiotického zväzku s mémplexami modelingu a stať sa súčasťou iných ekotopov, napríklad politických (napríklad predvádzanie sa deviantných modeliek na politických mítingoch, v europarlamente, a pod.).

Analýza vybraných mémplexov (citátov)

Pre ďalší osud DMM je preto dôležité vyriešiť otázku pôvodu mémov, ktoré vytvorili nové druhy mémplexov modeliek. Ako už bolo vyššie povedané — je výhodné byť modelkou —, preto sú aj v pohlavnom výbere znevýhodnené samice ochotné prekonať strach z neúspechu a vystavovať svoje biologické nedostatky na pohlavnom trhu. Aby svoju nevýhodu v pohlavnom výbere niečím vyvážili, musí byť možnosť replikovania nejakých mémov, ktoré biologické nedostatky nahradia mémami. Aké to sú mémy a s akými vrodenými mémami vytvárajú symbiózy, aby ich boli mozgy ochotné replikovať?

Tabuľka identifikovaných motivačných mémplexov a ich ekologické väzby

Mémplexy (citáty) Kultúrne mémy Vrodené mémy
1. skutečnou ženskou krásu
sú rovnako talentované ako ostatné
ľudskoprávne:
rovnosť v postavení
hierarchizačné:
poníženie súperky v pohlavnom výbere
2. prelamujú stereotypy
lepšího pohledu na poraněné ženy
„Ukrajina není moc nakloněna lidem na vozíčku.“
ľudskoprávne:
rovnosť v postavení
hierarchizačné:
konformita
3. odvážných ľudí
Toužila po tom a tvrdě na tom pracovala,
žena môže zo seba spraviť sama silnú ikonu
ľudskoprávne:
rovnosť v postavení, právo na rovnaké postavenie
hierarchizačné:
poníženie súperky v pohlavnom výbere
4. poslat i jasnou zprávu útočníkům
„Myslím, že když se stanu modelkou, pomůžu také ostatním
upozornit i na nevhodné zacházení se ženami
imunitné imunitné, vlastná-cudzia tlupa

Pri hľadaní vrodených mémov, ktoré sú zodpovedné za motiváciu, nevyhnutnú k ochote mozgu replikovať mémy, si musíme neustále pripomínať, že ich pôvod, štruktúra a účel sú výsledkom darwinistickej biologickej evolúcie. Preto si napríklad musíme položiť otázku: aká motivácia vedie k replikácii nejakých mémov? V tejto súvislosti je do očí bijúci fakt, že prakticky všetky citované mémy pochádzajú od samíc. Či už novinárok, ľudskoprávnych aktivistiek, alebo z modelingového prostredia. Otázka teda znie, čo vedie samice k tomu, aby vychvaľovali (uprednostňovali) iné samice, a to navyše v tak biologicky kľúčovej otázke ako je atraktívnosť v pohlavnom výbere?

Obecne platí, že samice sapienta sú menej agresívne ako samci. Až na jednu dôležitú výnimku, a tou je ich atraktivita v pohlavnom výbere. Jednou z prekvapivo častých príčin vrážd samice samicou je podľa Davida m. Bussa nejaké poníženie čo sa týka vzhľadu[5] . Dokonca treba povedať, že hierarchizačný klovací poriadok sa medzi samicami deje v otázke vzhľadu [12]. Je to pochopiteľné, pretože vzhľad je primárny sexuálny atraktor pre samcov v pohlavnom výbere. Je teda zrejmé, že práve tu treba hľadať vrodené mémy, ktoré motivujú jedny samice aby, vychvaľovali iné. Ak je totiž druhá samica bez pochýb vyhodnotená bezpečne na najnižšej úrovni hierarchie, tak vyjadrenie obdivu alebo súcitu k nej, atraktívnu samicu vôbec nepoškodí, ale naopak upevní jej postavenie. To môžu využiť rôzne mémy pre svoje šírenie. Napríklad v riadku 1. tabuľky uvedené mémplexy budú samice isteže oveľa ľahšie replikovať o invalidnej samici ako o top modelke.

Kým prejdeme ku kľúčovému výkladu tejto eseje, vysvetlím, čo myslím pod riadkom 4. Citáty v ňom uvedené majú spoločný mém, ktorý by sme mohli nazvať „mém cudzej tlupy“. Každý mémový systém, ktorý prežil, dokazuje svoju stabilitu. Lenže vo svete mémov sa stabilita ťažko udržuje pasívne, pretože všetky mémplexy sú náchylné na metaforizáciu cudzími invazívnymi mémami a tým na rozklad. Každý mémový ekostém preto obsahuje obranné a útočné mémplexy, ktoré tomu zabraňujú. Môžeme ich nazvať imunitné. Ich úlohou je zabrániť inváziám cudzích mémov a mémplexov do ekosystému. Majú napríklad podobu rôznych protiargumentov diskusiách. Obecne sa dá povedať, že platí aforizmus Juliana Tuwima: polemika je taký spôsob diskusie, v ktorom sa zúčastnené strany navzájom upevnia vo svojich omyloch. Presne to sa deje, a polemika je plná imunitných mémov a mémplexov. Samozrejme, k tomu aby ich mozog replikoval potrebuje nejaké vrodené mémy a tie vôbec nie je ťažké nájsť, sú to mémy, ktorými sa vymedzujeme voči cudzím tlupám. Sú to mémy, ktoré sú podľa viacerých evolučných psychológov behaviorálnou extenziou imunitného systému a sú zdrojom xenofóbneho správania sapientov. Vystupovanie voči nejakej skupine, ako je v riadku 4, je teda v konečnom dôsledku imunitná reakcia nejakých kultúrnych mémplexov.

Pôvod a ekologický význam mémov práva a rovnosti

Jedna vec je vysvetliť prečo je niekto motivovaný pochváliť jednoznačne znevýhodnenú súperku, druhá vec je skúsiť nájsť vysvetlenie, prečo sa v modelingovom ekotope darí presadiť DMM. Ak sa pozrieme do minulosti a aj do iných kultúrnych ekosystémov, ako je ten západný, tak všelijako fyzicky, či psychicky poznačení jedinci boli skôr predmetom opovrhnutia a vylúčenia z pohlavného výberu. Nebude iste náhodou, že v slovenčine pôvodný mém pre takéto osoby bol v podobe slova „mrzák“, teda mrzký, škaredý, odporný, atď. Hoci sa kresťanské mémplexy dovolávali milosrdenstva k mrzákom, všeobecne boli neobľúbení a ostrakizovaní. Niet sa čo čudovať, je možné, že to je súčasť prirodzenej behaviorálnej výbavy, ktorej úlohou je zamedziť párenie s nevhodnými genofondami.

Ak si pozrieme mémplexy v riadkoch 1. a 2., tak je zrejmý pôvod kultúrnych mémov, ktoré metaforizovali do mémplexu modeliek a umožnili tak vývoj DMM. Je prirodzené ostrakizovať menšiny, je to vlastne forma negatívnej selekcie prirodzeného výberu. Tak tomu bolo aj v západnej kultúre prakticky do dvadsiateho storočia. To, čo spravilo západný civilizačný ekosystém tak úspešný, že do významnej miery expandoval na celú planétu, teda zmes antickej a židovskej kultúry v podobe kresťanského ekosystému, v sebe od počiatku nieslo svoje dva kľúčové rozkladné prvky. Je to najmä mém rovnosti, ktorý vystupoval pôvodne v mémplexe „rovnosť pred Bohom“. Hoci pôvodne hral v ekosystéme skôr okrajovú úlohu, jeho význam narastal a napokon vďaka viacerým evolučným zmenám nadobudol v osvietenstve a následne rozhodujúcu úlohu. Z náboženského eschatologického mémplexu metaforoval do prudko sa vyvíjajúcich mémplexov ľudských práv.

Prečo je pre mémy výhodné vytvárať symbiózy s mémami rovnosti? Obecne je výhodné pre symbionta, aby bola diverzita jeho symbiotického partnera čo najnižšia, pretože sa nemusí tejto prispôsobovať vlastnou diverzitou. Čím je symbióza tesnejšia, čím viac spoločných prvkov obsahuje, tým je výhodnejšie znižovať diverzitu symbiontov. Pri mutuálnej symbióze si vzájomne diverzitu obmedzujú všetci zúčastnení symbionti. Napríklad to vidíme v stabilite väzby fenotypu a mémotypu rôznych menšín v rámci väčšiny. Určité vrodené varianty mémov správania uprednostňujú šírenie určitých vývojových vetiev mémov a tie následne uprednostňujú pre ne výhodné fenotypy jedincov, ktorí ich šíria. Niekde tu musíme hľadať systematické zlyhávanie snáh európskych majorít o integráciu cigáňov, ale aj iných etnicít.

Hoci je mutuálna symbióza systém, kde prirodzený výber uprednostňuje symbiota pred symbiontami, neznamená to, že symbionti vzájomne nesúťažia, teda, že neexistujú znaky, v ktorých by nepodliehali prirodzenému výberu. Napríklad samotná diverzita môže byť znakom, ktorý je prirodzeným výberom uprednostňovaný už len preto, že inak by nebolo samotnej evolúcie. Je preto možné, že počas evolúcie symbiota nastane situácia, kedy sa uprednostnia také varianty, kde diverzita jedného zo symbiontov preváži nad diverzitou druhého. Vtedy sa podstatne mení situácia a je možné, že práve takáto udalosť vedie k endosymbiotickým formám symbiotov. U endosymbiota je vyššia diverzita endosymbionta a nižšia diverzita symbiotického partnera. Endosymbiont na neho vytvára selekčný tlak na znižovanie diverzity, tlak, ktorý uprednostňuje záujmy endosymbionta a partnerovi prenecháva hlavne tie funkcie, ktoré sú pre endosymbionta v symbióze kľúčové. Napríklad v eukaryotickej bunke eukaryot za mitochondriu vykonáva všetky životné funkcie, za čo mu ona vyrába proteíny potrebné pre energetické hospodárstvo symbiota — eukaryotickej bunky. Z pohľadu endosymbionta je dôležité vytvárať selekčný tlak na rovnostárstvo symbiotického partnera.

Úspech šírenia mémov rovnosti preto bude nepochybne prejavom prechodu od mutuálnej symbiózy sapient-kultúra k jej endosymbiotickej forme, kde kultúra presadzuje svoju diverzitu na úkor svojho symbionta — sapienta. Pravdepodobný moment prechodu od mutuálnej symbiózy k endosymbióze môžeme pravdepodobne hľadať vo vývoji od polyteizmu k monoteizmu, pretože to značí zmenu od organizačného princípu mnohé k mnohému na organizačný princíp všetci voči jednému. Logický dôsledok takého prechodu je vývoj mému rovnosti a rovnako logické je, že všade, kde to ekologicky je možné, sa takýto mém môže metaforovať do všetkých možných mémplexov.

Pre vývoj mémplexov ľudských práv hrá rovnako dôležitú úlohu mém práva na niečo. Darwinizmus nám v zásade predkladá svet povinností a právo na niečo v ňom majú iba mláďatá [6]. No a práve neotenický, mláďací charakter nášho domestikovaného druhu zrejme stojí za vývojom mému práv. Právo na niečo značí povinnosť iného. Je to symbiotický vzťah mémplexu práva a mémplexu jeho naplnenia, vzťah, ktorý stojí nad biologickým jedincom a mimo neho. V biosfére napríklad právo jesť a povinnosť zohnať na to zdroje je vždy inkorporovaná v jedincovi. Vždy, okrem vzťahu mláďa-rodič. Je teda očividné, že mémplexy ľudských práv sa mohli vyvinúť iba mimo biologickú evolúciu sapienta. Sú čistým kultúrnym konštruktom. Kedže mém práva na niečo sa môže viazať s vrodenými mémami biologických potrieb, takto vzniknuté mémplexy majú extrémne vysokú šancu na replikáciu vtedy, ak súčasťou takto vzniknutého mémplexu nie je mém povinnosti naplniť potrebu. Dá sa povedať, že s narastajúcou komplexnosťou mémových ekosystémov musí vlastne zákonite nastať situácia, kedy sa vyvinú mémplexy, kde sa podarí oddeliť potrebu od jej naplnenia, pretože je možné zveriť plnenie potreby na ekosystém kultúrnych mémov. Súčasne je zrejmé, že mém práva na niečo má vysoký potenciál metaforovania do mnohých mémplexov. Ak pôvodne boli práva osvietenských filozofov formulované do práva na rovnaké zákony pre všetkých, tak dnes už sa rozmnožili do množstva práv v Charte ľudských práv, Charte práv dieťaťa, a samozrejme vývoj pokračuje ďalej, už aj zvieratá majú práva a čaká nás zrejme aj Charta práv strojov

Významným impulzom pre inváziu metaforovania mému práva do mnohých mémplexov bola ekologická katastrofa, ktorú zvykneme označovať ako druhá svetová vojna. Rozbor príčin presahuje tému tejto eseje, dá sa však povedať, že táto katastrofa bola dôsledkom invazívneho metaforovania mémov práva a mému rovnosti do stále ešte na biologicky prirodzených mémoch nerovnosti a povinnosti postavenom ekosystéme postantickej, stredovekej kultúry. Rozklad biologicky prirodzenejšej mémovej nadtlupovej organizácie sapientov je súčasne významnou domestikačnou udalosťou, pretože zakončuje prechod od mutuálnej symbiózy sapient-kultúra k jej endosymbiotickej forme, kde už sapient odovzdal podstatnú časť svojich biologických schopností a povinností na hostiteľskú kultúru. V takom systéme je oddelenie mému práva od mému povinností systémovou nutnosťou. Na sapienta ostáva jediná systémová povinnosť — replikovať hostiteľské mémy —, na hostiteľa prechádza množstvo biologických povinností sapienta. Lapidárne sa to dá označiť za prechod od pravekých organizačných ekotopov papa-štátu (úlohy: teritoriálna ochrana a agresia, vnútronadtlupové potláčanie agresie a koordinácia), k mama-štátu (úlohy: ekologické zosúladenie evolúcie mémov práv, starostlivosť o domestikanta).

Význam vrodenej konformity

Asi nebude nikdy dosť príležitostí na zdôraznenie skutočnosti, že schopnosť mémov metaforovať do čo najviac mémplexov je kľúčová pre ich prežitie. Napríklad mém rovnosti tým, že má vysoký symbiotický potenciál s vrodenými mémami potrieb, sa dokáže presadiť všade, kde sa ešte v evolučnej minulosti nepresadil, ak je vhodná ekologická situácia. Biologická diverzita, tak kľúčová pre biologickú evolúciu, sa takto dostáva pod domestikačný chovateľský tlak, ktorého výsledkom je potláčanie vplyvu biologického prirodzeného výberu. Ten sa však nedá zrušiť v priebehu pár desiatok reprodukčných cyklov sapienta. Zmeny sa do génofondu presadzujú veľmi ťažko a pomaly. Naďalej sa rodia jedinci s vrodenými kognitívne-behaviorálnymi mémami, o ktoré sa postarala milióny rokov trvajúca biologická evolúcia nášho druhu. Mrzák ostáva mrzákom a má byť odselektovaný, škaredka je škaredka a nemá mať potomkov. Downov syndróm má odpudzovať a odpudzuje od sociálnych interakcií, nieto ešte od súlože. Vďaka týmto vrodeným mémom sme prežili rovnako ako vďaka našej všežravosti, či dosmrtného neotenického mozgu.

Napriek tomu vidíme, že sa dokážu šíriť také mémplexy ako sú DMM. Ako? Odpoveď na túto otázku treba rozdeliť na dve otázky:

 1. Ako sa v mozgu zariadi „oklamanie“ prirodzených mémových štruktúr?
 2. Ako sa presadí neprirodzená štruktúra mémov a mémplexov na pôvodne prirodzených mozgoch?

Odpoveď na prvú otázku je v tom, že vrodené mémové štruktúry sú síce významným selektorom kultúrnych mémov, samy o sebe však nevytvárajú model prostredia. Sú vrodeným nástrojom, pomocou ktorého si mozog vytvára model prostredia, v ktorom bude musieť žiť. Ak sa mémom podarí vytvoriť takú štruktúru, ktorá v celkovej bilancii vyhodnotenia negatívnej a pozitívnej reakcie na vonkajší podnet (čo je vlastne bilancia reakcií vrodených mémov) preváži pozitívne, tak sa v mozgu presadí. Klasický príklad je mém „zákaz sexu“, ktorý sám o sebe nemá najmenšiu šancu sa v populácii sapientov presadiť. Ak sa však spojí v mémplexe s nejakým hierarchizačným mémplexom, napríklad „Boh to chce“, tak môže uspieť, ak tento mém hrá v hierarchii danej populácie kľúčovú úlohu.

Odpoveď na druhú otázku sa ukrýva v prirodzenosti konformného správania sociálnych druhov. Socialita so sebou prináša nevyhnutnosť koordinácie potrieb jedincov s potrebami spoločenstva. Je zrejmé, že aby to bolo možné, musí mozog obsahovať rad vrodených mémov, od empatie po imitáciu správania druhých, ktoré to umožňujú[7],[8] . Kultúrny mém, ktorému sa podarí vytvoriť symbiózu s takýmto vrodeným mémom, má väčšiu šancu na šírenie v populácii ako taký mém, ktorému sa to nepodarí. V mnohých životných situáciách sa jedinec musí prispôsobiť väčšine, musí prevziať väčšinový názor. Ako ukazujú uvedené štúdie, to či jedinec replikuje väčšinový názor závisí v sociétach od frekvencie, s akou sa s týmto názorom stretne. To je v dobrom súlade s asociatívnym charakterom mozgu, ktorý je v konečnom dôsledku darwinstickým prostredím [9], kde frekvencia vstupujúcich mémov do mozgu v ňom spôsobuje zodpovedajúci počet asociácií na to isté, a teda v konečnom dôsledku viac potomkov tých istých mémov. Konformita je teda len inak formulovaný prirodzený výber.

Výhodou konformity je, že osvedčené už netreba znovu osvedčovať. Každý vie, že Zem je guľatá, hoci sa o tom nikto nepresvedčil, vrátane kozmonautov, pretože aj pre nich to mohol byť nejaký očný klam. Tak isto skoro každý vie (a nemusí sa o tom presvedčiť), že Zlo je zlé a Dobro dobré, hoci je to nepochybne nezmysel. Je veľmi veľa aspektov prostredia, v ktorom sa mozgy pohybujú, o ktorých sa nemusia presviedčať, ale vďaka frekvencii sociálnych interakcií sú o nich presvedčené.

Dopad ekologickej katastrofy druhej svetovej vojny

Na báze vyššie uvedených východísk sa môžeme pokúsiť načrtnúť vysvetlenie toho, ako môže uspieť niečo tak neprirodzené ako je DMM. Ak bolo po tisícročia konformné vytláčať invalidov a mentálne retardovaných v súlade s biologickou podstatou na okraj society, tak bol aj na takejto prirodzenosti postavený celý ekosystém kultúry. Muselo sa stať niečo, čo podstatnou mierou zasiahlo do západného kultúrneho ekosystému a roztrhalo mnohé pôvodné ekosystémové zákonitosti a väzby. Musela nastať veľká ekologická katastrofa. A skutočne sa to aj stalo v podobe dvoch fáz, ktoré nazývame svetovými vojnami.

Na druhú fázu, teda na druhú svetovú vojnu, môžeme nazerať ako na dôsledok extrémnej invázie iluminátnych (osvietenských) mémov do pôvodne kresťansko-teisticky vyvinutého ekosystému. Ide hlavne o mém Rozumu, ktorý postupne metaforoval do pôvodne teistických mémplexov, kde nahradil mém Boha, pričom ovšem mémplexom ponechal ich pôvodnú mémovú skladbu a štruktúru. Tento evolučný úspech mému Rozumu mal v konečnom dôsledku kľúčový rozkladný význam, pretože ak pôvodne mémplexy s mémom Boha mali skôr stabilizujúcu ekosystémovú úlohu, pretože vytvárali jednotiaci organizačný princíp (s mémami Boha a mémplexom Boha bolo výhodné vytvárať symbiózy), tak mém Rozumu ekosystém skôr trieštil na stále samostatnejšie ekotopy, pretože to, čo je rozumné alebo nie závisí od lokálnych okolností. V istom momente tohoto invazívneho vývoja zákonite musela nastať situácia, kedy sa celý ekosystém rozpadol.

Ukazuje sa, že metaforovanie mémov nemá v mémosfére iné regulátory ako je regulátor premnoženia. To je iná situácia ako napríklad v biosfére, kde sa vyvinulo množstvo ekosystémových regulátorov, napríklad vzťah predátor-korisť, a regulácia premnožením nastáva skôr výnimočne. Ak sa aj dočasne v mémosfére vytvoria nejaké regulátory, napríklad morálny normatívny systém, tak sú veľmi málo odolné voči invazívnym mémom. Zdá sa preto, že toľko skúmané a stále nevysvetlené civilizačné krivky majú pôvod v tejto primárnej nestabilite mémových ekosystémov.

Je nepochybné, že zákonite musela nastať situácia, kedy sa mém Rozumu spojil s vrodenými xenofóbnymi (imunitno-behaviorálnymi) mémami, ktorých úlohou je zabrániť páreniu s nevhodnými génofondami [10]. V mene rozumného riešenia sa samozrejme konala aj likvidácia nevhodných menšín, v tomto význame treba ideológie Tretej ríše považovať za rovnakých potomkov mémov iluminácie a humanizmu ako iné postosvietenské ideológie [11]. Pokus o ovládnutie západného ekosystému týmito mémplexami nevyšiel a nasledoval rozpad „starého sveta“.

Vývoj DMM

Jedným z dôsledkov tohoto rozpadu bolo ekosystémové zvýhodnenie mémov ľudských práv a rovnosti, s ich následným metaforovaním do ďalších a ďalších mémplexov. Súčasne, ako dôsledok masového utrpenia sapientov prestali mať imunitné mémy a mémplexy takú šancu na symbiózy s mémami moci. Pôvodne okrajové mémy tolerancie sa s ich nositeľmi dostali do štátnych inštitucionálnych mémplexov. Z pohľadu mémplexov mama-štátu sa vlastne nezmenilo nič podstatné, iba sa spojili s inými ideologickými mémplexami a rovnako intenzívne ich prostredníctvom selekčného mechanizmu konformizmu replikovali do stále viac mozgov.

Hoci pre väčšinu je stále menšina vrodenými xenofóbnymi mémami odpudivá, vďaka mémom konformity sa tento odpor dá pomerne ľahko prekonať. Postupne sa vytvára priaznivá ekologická situácia pre presadzovanie deviantných mémplexov a mémov, pretože sa majú s čím spojiť do úspešnej symbiózy — s mémami konformity. Konformné je, že menšiny treba presadzovať. V tejto ekologickej situácii majú mémy práva a rovnosti veľkú šancu spájať sa s čo najviac mémami menšín a vytvárať deviantné mémplexy, alebo metaforovať do už existujúcich deviantných mémplexov k vzájomne výhodnej, mutuálnej, symbióze. V ekosystéme nastáva situácia, ktorú možno lapidárne vyjadriť frázou: keď môžu oni, prečo nie ja?

Je evidentné, že vývoj DMM je len parciálnou súčasťou tohoto ekosystémového vývoja. Je výhodné byť modelkou, tak prečo nie aj ja? Mám na to právo a nesmiem byť diskriminovaná.

Ekosystémové väzby DMM

Kým národnostné či rasové menšinové mémplexy sa môžu spoľahnúť vďaka spomínanej ekologickej katastrofe na symbiózu s mémami moci (mémplexy zákonov, mémplexy štátnych inštitúcií), podobné menšinové mémplexy ako sú DMM sa musia spoľahnúť hlavne na ekologickú situáciu (teda to, čo nazývame „zeitgeist“), ktorá praje vytváraniu symbióz s deviantnými mémplexami, a k tomu potrebuje symbiózu s vrodenými mémami konformity.

Zeitgeist vytvára výhodu nielen pre DMM, ale aj pre klasické inštitucionálne mémplexy modelingu, teda pre mémplexy agentúr a prehliadok. Každá symbióza, ktorá podporí replikáciu mémov, či mémplexov je prirodzeným výberom uprednostnená. Tak napríklad modelingová agentúra, ktorá do svojho portfólia začlení DMM, má selekčnú výhodu, pretože sa jej ľahšie vytvorí symbióza s mémplexami mediálnych správ. Agentúru to vďaka zeitgeistu nepoškodí, že má mrzáka ako modelku, pretože rozhoduje symbióza s normálnymi mémplaxmi modeliek, tie predstavujú pôvodný evolučný účel mémplexu agentúry. Ale tým, že má v symbióze „svojho“ mrzáka, má možnosť vytvoriť viac symbióz s mediálnymi mémplexami, má teda viac potomkov a väčšiu šancu na prežitie. To isté platí, ako sme videli vyššie, aj pre mémplexy módnych prehliadok. Je pravdepodobné, že vďaka takto metaforizujúcim mémom DMM postupne nastane situácia, kedy agentúrny mémplex, alebo prehliadkový mémplex, ktorý nemá symbiózu s aspoň jedným DMM bude selekčne znevýhodnený a prirodzeným výberom vytlačný na okraj.

Zároveň vidíme jasnú ukážku formovacieho procesu, kedy sa postupne presadzuje výhoda jedného symbionta nad druhým a pôvodne mutuálna symbióza prechádza na endosymbiózu, kde biologické potreby opice podliehajú potrebám kultúrnych mémov.


Literatúra a odkazy:

 1. Branded Girls. Top 10 Disabled Female Models From World You Must Know. brandedgirls.com. http://www.brandedgirls.com/top-disabled-female-models-from-world-you-must-know/
 2. ECHO24, pf. (2016) Po útoku kyselinou jí stekla kůže. Teď je tváří módní značky. echo24.cz. http://echo24.cz/a/wawZ3/po-utoku-kyselinou-ji-stekla-kuze-ted-je-tvari-modni-znacky
 3. ECHO24, jh (2015) Prestižní módní přehlídka dá šanci modelce s Downem. echo24.cz. http://echo24.cz/a/iPvHz/prestizni-modni-prehlidka-da-sanci-modelce-s-downem
 4. ECHO24, jh (2016) Modelka si plní svůj sen. Na kolečkovém křesle. echo24.cz. http://echo24.cz/a/ipcA2/modelka-si-plni-svuj-sen-na-koleckovem-kresle
 5. Buss, D. M. (2009). Vrah v nás (Kauza Homo.). F, Pro mento sana s.r.o.. Trenčín.
 6. Domica, R. (2015). Detinská povaha ľudských práv. Menej Štátu. http://www.menejstatu.sk/detinska-povaha-ludskych-prav/
 7. Morgan, T. J. H., & Laland, K. N. (2012). The Biological Bases of Conformity. Frontiers in Neuroscience, 6, 87. doi:10.3389/fnins.2012.00087
 8. Coultas, J. C. (2004). When in Rome... An Evolutionary Perspective on Conformity. Group Processes & Intergroup Relations, 7(4), 317–331. doi:10.1177/1368430204046141
 9. Migues, P. V., Liu, L., Archbold, G. E. B., Einarsson, E. Ö., Wong, J., Bonasia, K., … Hardt, O. (2016). Blocking Synaptic Removal of GluA2-Containing AMPA Receptors Prevents the Natural Forgetting of Long-Term Memories. The Journal of Neuroscience, 36(12), 3481–3494. doi:10.1523/JNEUROSCI.3333-15.2016
 10. Schaller, M., & Park, J. H. (2011). The Behavioral Immune System (and Why It Matters). Current Directions in Psychological Science, 20(2), 99–103. doi:10.1177/0963721411402596
 11. Stella, M. (2006). Marco Stella Teorie autodomestikace v německé antropologii a biologii do roku 1945. Kontext, důsledky, zastánci. 2006. http://www.fhs.cuni.cz/etologie/index.php/en/downloads/doc_details/5-teorie-autodomestikace-v-nemecke-antropologii-a-biologii-do-roku-1945-kontext-dusledky-zastanci
 12. Oreffice, S., & Quintana-Domeque, C. (2016). Beauty, body size and wages: Evidence from a unique data set. Economics & Human Biology, 22, 24–34. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ehb.2016.01.003